Rozcestník

Velikost textu:

Obecní policie

Statistika za rok 2019

Statistické údaje - Obecní policie - za rok 2019 - statistika rok 2019 (DOCX 16.3 kB)

Kontakty

Obecní policie Želešice

Radek Solař, strážník

Tel. 602 194 577

Email: obecni.policie@zelesice.eu

Úřední hodiny
Po - Pá 7.00 - 15.30

Aktuální informace na FB účtu Obecní policie Želešice

O obecní policii

Obecní policie Želešice byla zřízena ke dni ke dni 1. 4. 2018  přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou na na svém zasedání dne 13.3.2018 usnesením č. 7 přijalo zastupitelstvo obce Želešice. Na začátku prosince byla obecní policie v Želešicích uvedena do praktického života. Obecní policii řídí starosta obce. Obecní policie při výkonu svých úkolů spolupracuje s Policií ČR, ostatními složkami integrovaného záchranného systému a příslušnými orgány obce.

Činnost obecní policie je stanovena zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Tento zákon stanoví povinnosti a oprávnění strážníků dle § 2 je stanoven okruh činnosti Obecní policie.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii.

V blokovém řízení může obecní policie dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., projednávat přestupky:

 • jejichž projednávání je v působnosti obce (dle obecních vyhlášek a nařízení)
 • podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p),
 • spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením
 • na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.
dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 21.09.2022 000 13:25

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu