Dotace


Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice

Logo EU a MMR

Projekt: Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice

je spolufinancován Evropskou unií:

Operační program:                Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo projektu:   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177

Prioritní osa IROP:                2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl:                         2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva číslo:                            46 Infrastruktura základních škol

Příjemce dotace:                   Obec Želešice

Cílem projektu je vybudování nových odborných učeben na ZŠ v Želešicích, a to formou přístavby ke stávající budově školy. Odborné učebny zajistí odpovídající zázemí pro výuku informačních technologií, přírodovědných předmětů, fyziky a cizích jazyků. V nově vybudovaných prostorách vznikne kromě odborných učeben rovněž nezbytné zázemí pro učitele a žáky – součástí stavby budou kabinety k odborným předmětům, sklad, WC atd. Projekt dále zahrnuje pořízení nezbytného vybavení a speciálních výukových pomůcek, které přispějí ke zkvalitnění výuky odborných předmětů.

V rámci projektu dojde také k úpravám venkovního prostranství a zeleně na školním pozemku. Počítá se s provedením terénních úprav (včetně výsadby nových dřevin) a instalací herních prvků, které budou sloužit mimo jiné i k environmentální výchově dětí. Výstupem projektu tak bude rozšířené zázemí školy (včetně zajištění odpovídajícího vybavení), což se pozitivně promítne v celkové kvalitě a efektivitě výuky. Výše popsaných cílů bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, které je stanoveno na 28. 6. 2019.

Celkové výdaje projektu:          25 112 169,46 Kč

Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování Podíl na celkových způsobilých výdajích (%)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen "SF") 20 575 733,69 85
Národní veřejné zdroje    
z toho: dotace ze státního rozpočtu 1 210 337,27 5
z toho: dotace z obce 2 420 674,56 10
Soukromé zdroje příjemce    
Celkové způsobilé výdaje 24 206 745,52 100

 

Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice (DOCX 44.43 kB)


 

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Želešice

Předmět projektu:  Prevence vzniku odpadů

Cíl projektu: Vybudování systému předcházení vzniku odpadů na území Jihomoravského kraje.

V rámci projektu bylo pořízeno: 

  • 210 ks kompostérů o objemu 1050l
  • 1 ks štěpkovač
  • 3 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Maximální výše dotace 870 062,55 Kč

Vlastní zdroje maximálně 153 540,45 Kč

Projekt "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Želešice (DOCX 848.31 kB)