Výbory a komise


Obecně lze říci, že výbory jsou orgány obecního zastupitelstva, zatímco komise jsou poradními skupinami starosty obce.

Výbory

Dle Zákona o obcích § 122 platí:

  • (1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
  • (2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
  • (3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
  • (4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Komise

Dle Zákona o obcích § 122 platí:

  • (1) Rada obce (pozn. red. – v Želešicích je tímto orgánem starosta obce) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

 

Výbory a komise obce pro volební období 2022-2026

Finanční výbor

Předseda Starý Zdeněk
Člen Ing. Balát Petr
Člen Ing. Paunovič Andrea

Kontrolní výbor

Předseda Bc. Veselý Roman
Člen Mgr. Balátová Marcela
Člen Maar Palčíková Anna

Komise pro výstavbu a investiční rozvoj

Předseda Ing. arch. Tichý Marek
Člen Ing. Damek Martin
Člen Ing. arch. Hasáková Lenka
Člen Ing. Kvardová Magda