Sociálně právní ochrana dětí


Co si představit pod pojmem sociálně-právní ochrana dětí?

Sociálně - právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně - právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně - právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují.

Obecní úřad Želešice, se sídlem v Želešicích, ul. 24. dubna 16 nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplni je výkon sociálně - právní ochrany.

Výkon zajišťuje (za výkon odpovídá) starosta/ka obce a to

v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod (polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin);

mimo úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 (polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a v pátek od 8:00 do 11:30 hod. na Obecním úřadě Želešice.

Nejedná se o bezbariérový prostor, který umožňuje vjezd osoby na invalidním vozíku i rodičů s dětmi v kočárku. Kontakt – mobil: 774 765 320.

Starosta/ka obce je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti: pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a pátek od 8:00 do 13:00. Oddělení péče o děti: pracovník pro obec Želešice – p. Romana Nádvorníková, DiS; tel.: 533 304 667, kancelář č. 319, mail: nadvornikova@slapanice.cz.   Oddělení sociální prevence: pracovník pro obec Želešice – p. Veronika Hosmanová, DiS., tel.: 533 304 620, kancelář č.:330, mail: hosmanova@slapanice.cz.  

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany: o   ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu o  ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění o   činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.  Obecnímu úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt v obci nemá.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

krajské úřady
obecní úřady obcí s rozšířenou působností
obecní úřady
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

Je-li klientem (oznamovatelem) nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem a s pravidly dále seznámit i jeho zákonného zástupce.

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), obecnímu úřadu může podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPOD. Stížnost lze podat písemně i ústně. Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu.

Dokumenty:

ikona Orgán sociálně právní ochrana dětí (DOCX 17.38 kB)

ikona Standardy sociálně právní ochrany dětí (DOCX 435.01 kB)

Informační brožury:

ikona Leták pro rodiče (PDF 146.72 kB)

ikona Leták pro děti (PDF 179.97 kB)

ikona Leták pro starší děti (PDF 503.75 kB)