Poplatky


Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • Poplatek je splatný do 31.5.2024, a to v hotovosti, převodem na účet správce poplatku nebo poštovní poukázkou.
  • Poplatník je povinen obci oznámit jména osob, za které odvádí poplatek. 

Poplatek platí:

  • fyzická osoba přihlášena v obci,
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 

Více informací:


Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024: 

Poplatek za osobu a kalendářní rok 620,- Kč
Poplatek za dítě narozené po 1.1.2018   490,- Kč

Upozorňujeme, že poplatek musí být připsán na účet obce nejpozději 31.5.2024. Poplatek, který nebude do tohoto data uhrazen může
být poplatníkovi navýšen o 100% (týká se občanů i chatařů).


 

Poplatek za psa

  • Poplatek ze psů platí držitel psa.
  • Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky.
  • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
  • Poplatek je splatný do 31.03.2024, a to v hotovosti, převodem na účet správce poplatku nebo poštovní poukázkou.

Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. 3. 2024, nebo v průběhu roku, a to od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to 1/12 sazby za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala. 


 

Více informací:


Za psa drženého v rodinném domě:

Za prvního psa 120,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180,- Kč

 Za psa drženého v bytovém domě:

Za prvního psa 600,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 900,- Kč

 Za psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne 65 let a osoba starší 65 let:

Za prvního psa 60,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,- Kč

Upozorňujeme, že poplatek musí být připsán na účet obce nejpozději 31.03.2024. Poplatek, který nebude do tohoto data uhrazen může být poplatníkovi navýšen o 100%.


 

Možnosti platby

Převodem na účet obce Želešice

  • Číslo účtu: 304558126/0300
  • Variabilní symbol: číslo domu + '01340' (například pro dům č.p. 16: 160134) nebo číslo chaty + '1340' (například chata č.e. 91: 911340)

 

V hotovosti na obecním úřadě Želešice