Rozcestník

Velikost textu:

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Želešice


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Želešice, se sídlem Želešice, ul. 24.dubna 16 vznikla jako právnická osoba - veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených závaznými právními předpisy. Obec Želešice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let.

Zastupitelstvo obce Želešice má ve volebním období 2018 - 2022 9 členů. 


 

3. Organizační struktura

Starosta - ing. Kvardová Magda- tel. 547217527, 774765320 - starosta@zelesice.eu

Místostarosta - Babáková Lucie

                           Hrbáček Pavel

 

Podatelna, pokladna  - Lövová Jarmila - tel. 547217527 - zelesice@zelesice.eu

Soc.správní, vniitřní odbor - Pavlasová Irena- tel. 547217010 - pavlasova@zelesice.eu

Ekonomka - Žáková Anna - tel. 547217927 - ucetni@zelesice.eu

Evidence majetku - Ptáčková Pavlína - tel. 547217969 - ptackova@zelesice.eu

 

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obec Želešice,
ul. 24.dubna 16,
664 43 Želešice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Želešice,
ul. 24.dubna 16,
664 43 Želešice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  8.00 - 17.00 úřední den
Úterý      8.00 - 15.00
Středa    8.00 - 17.00 úřední den
Čtvrtek   zavřeno - možno po telefonické dohodě
Pátek     zavřeno

Polední přestávka od 11.30 do 12.30

4.4 Telefonní čísla

547 217 527

4.5 Adresa internetové stránky

 www.zelesice.eu

4.6 Adresa podatelny

Obec Želešice,
ul. 24.dubna 16,
664 43 Želešice

4.7 Elektronická adresa podatelny

zelesice@zelesice.eu
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Datová schránka

vyparpk


 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

Sberbank Brno č.ú. 4060007210/6800 - účet od 28.2.2022 nepoužívat

od 1.3.2022 účet obce je u ČSOB  č.účtu 304558126/0300

ČNB č.ú. 94-13311641/0710 /příjmový účet pro dotace a příjmy ze státního rozpočtu/

Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby číslem domu (pozemku) a do zprávy pro příjemce příjmením. 

 

6. Identifikační číslo (IČO)

 00282952 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 CZ00282952 /od 1.3.2010 obec je plátcem DPH/


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Kontrola hospodaření obce

Inventarizace majetku obce

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

8.3 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté 


 

9. Žádat o informace lze:


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

 

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak. 

 

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Tiskopisy a formuláře

 

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky
Nařízení
Vnitřní předpis
Řády

Viz Právní předpisy obce 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


Další informace

A) Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu

 

B) Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "" a okres ""
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 

C) Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows 7 a kancelářským systémem MS Office.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu: 

Název IS Definice IS
Gordic Spisová služba
Gordic Evidence obyvatel
Gordic Práce a mzdy
Gordic Poplatky a daně
Gordic Účetnictví a rozpočetProhlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


 

D) Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce vice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot. 

Další informace

Další rubriky:

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 31.01.2023 000 17:12

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu