Sběrný dvůr


Vybudování sběrného dvora v obci Želešice – tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Více informací o projektu a dotaci.

  • Celkové způsobilé výdaje: 2 260 547 Kč
  • Dotace EU (85%): 1 921 465 Kč
  • Příspěvek příjemce dotace (15%): 339 082 Kč
  • Datum zahájení realizace projektu: 22.5.2020
  • Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2020
  • Datum zkolaudování stavby: 16.8.2021
  • Doba udržitelnosti projektu 5 let  

 

Provozní doba

Čtvrtek (zimní čas) 14:00 - 16:00
Čtvrtek (letní čas) 16:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00

 

 

Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení: 

Katalogové číslo Druh odpadu
 13 02 06               Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
 13 02 08               Jiné motorové, převodové a  mazací oleje 
 15 01 02               Plastové obaly 
 15 01 04               Kovové obaly 
 15 01 05               Kompozitní obaly 
 15 01 07               Skleněné obaly 
 15 01 01               Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 10               Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
 16 01 03               Pneumatiky 
 17 01 07               Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
 20 01 21               Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (nejedná se o zářivky, zařazené do skupiny č.3. Světelné zdroje Přílohy č.1 zákona č. 542/2020 Sb.) 
 20 01 25               Jedlý olej a tuk 
 20 01 27               Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
 20 01 34               Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 (nejedná se o přenosné baterie a akumulátory dle 77 písm. A) zákona č. 542/2020 Sb.,) 
 20 01 38              Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
 20 01 40               Plasty 
 20 01 40               Kovy 
 20 02 01               Biologicky rozložitelný odpad 
 20 03 07               Objemný odpad