Blog starostky


Nová nájemní a darovací smlouva se společností Kámen Zbraslav, a.s.

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o výsledku série jednání, která proběhla se společností Kámen Zbraslav, provozovatelem kamenolomu v naší obci. Jednání se týkala pronájmu obecních pozemků, které společnost využívala a využívá jako vnitrozávodní komunikaci v místním lomu. Původní nájemní smlouva, uzavřená v roce 2013, která stanovovala nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok pozbyla platnosti 30. června 2023. Celkem se tedy jednalo o částku 305 tis. Kč za 30 557 m2, kterou obec inkasovala každý rok do své pokladny spolu s částkou ročního účelového příspěvku 300 000 Kč, určeného na čištění komunikace a údržbu a rozšíření zeleně. Tento účelový příspěvek obci, vyplývající ze smlouvy o spolupráci uzavřené v roce 2008 byl valorizací postupně navýšen na 420 tis. Kč. Celkový příjem za aktuální rok 2023 vyplývající z obou smluv tak činní 725 tis. Kč.

S účinností od 1. července byla uzavřena na dobu 10 let pachtovní (původně nájemní) smlouva s nově navrženou částkou za pacht 15,- Kč/m2/rok. Smlouva o spolupráci z roku 2008 po dohodě obou stran zůstala a pokračuje v nezměněné podobě, tudíž zůstane zachován i roční příspěvek. Tato smlouva, kromě finančního příspěvku zaručuje obci Želešice i to, že nebudou navyšovány limity těžby a bez souhlasu obce nebude docházet k provozu kamenolomu o víkendech.

Nově byla uzavřena rámcová darovací smlouva, která stanovuje dar společnosti Kámen Zbraslav pro obec Želešice ve výši 2,- Kč/tuna/rok dle vytěženého množství kameniva. Těžba činí v průměru necelých 800 tisíc tun za rok, což je zároveň i limit, který nemůže provozovatel těžby překročit. Zdánlivě se tak obec připravuje o možný vyšší příjem, avšak zde bylo důležitým hlediskem nezvyšování případné dopravní zátěže v obci, která je už nyní značná.

Výsledkem všech, často ne zcela snadných, jednání je několikanásobně vyšší částka ve výši zhruba 2,5 mil. Kč ročně. která obci vyplývá ze stávající a nově uzavřených smluv po dobu 10 let. Společnost Kámen Zbraslav chtěla původně smlouvy uzavřít až na dobu do konce předpokládané těžby v lomu (odhadem dalších 20 let), ale s tímto obec nesouhlasila a byly akceptovány naše požadavky, tj. platnost smlouvy na 10 let. Díky tomu budou mít zastupitelstva v budoucnosti možnost upravit podmínky. Do jednání jsme vstupovali s možná o něco vyššími očekáváními, ale výslednou dohodu považujeme za velmi dobrý kompromis, který kromě finančního přínosu pro obec bude znamenat i korektní vztahy s provozovatelem kamenolomu, který je, ať chceme nebo nechceme součástí naší obce.

Magda Kvardová, starostka obce