Blog starostky


Nové informace k probíhající rekonstrukci průtahu

Vážení spoluobčané,

v prvé řadě vás chceme pozdravit v novém roce, a ještě jednou nám všem popřát, aby to byl rok dobrý, úspěšný a také pokud možno klidný. Ačkoli nám všem přejeme klidný rok, hned jeho první dny ukazují, že u nás v obci tak úplně klidný zřejmě nebude.

Nejdříve bychom vás chtěli informovat, že se znovu mění organizace dopravy spojená s objízdnou trasou po ulici Polní. V loňském roce jste pro průjezd ulicí Polní jste vybaveni povolením obecního úřadu. Zdravý rozum zvítězil a nově bylo dohodnuto, že pro kontrolu ze strany státní i obecní policie bude zcela dostačující doklad prokazující trvalý pobyt OP, nebo výpis z KN o vlastnictví nemovitosti, neboť dopravní značky byly doplněny o dodatkovou tabulku „včetně dopravní obsluhy“, která toto umožňuje. Není tedy třeba obnovovat stávající povolení pro průjezd. A snad už to takto zůstane. 

 

Vy, kdo průjezd ulicí Polní využíváte pravidelně jste určitě znamenali, že v některých úsecích se vlivem povětrnostních podmínek výrazně zhoršuje kvalita povrchu značně. Děje se to, co jsme v okamžiku, kdy byl umožněn průjezd většího počtu vozidel tímto úsekem tak trochu předpokládali. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby hledáme způsob, jak vozovku opravit a udržet v co nejlepším stavu, a přitom pokud možno nepřerušit a co nejméně omezit její užívání. Nejnutnější opravy by měly proběhnout co nejdříve. Opět vás však všechny prosíme a maximální opatrnost a ohleduplnost při pohybu po ulici Polní, ale i jinde v obci.

Další důležitou informací je pokračování stavby v dolní části obce v úseku od Bobravy k poště. Uzavírka pro stavbu průtahu ve spodní části obce je povolena do 31.3.2022, do kdy měla být stavba v tomto úseku dokončena. Po jednání v minulém týdnu však víme, že zhotovitel, firma IMOS, bude žádat o prodloužení této uzavírky. V průběhu stavebních prací byl při budování kanalizačních přípojek zjištěn nestandartně položený hlavní řad plynu oproti stavu, který předpokládala projektová dokumentace. Poloha hlavního řadu plynu i přípojek zasahuje do nosných vrstev komunikace a je v rozporu s požadavkem na krytí těchto sítí v pojížděném prostoru komunikace. Na základě těchto zjištění byla zahájena jednání se správcem plynovodu, ze kterých vyplynulo dlouhodobé řešení i s ohledem na životnost stávajícího plynovodního potrubí. Bude nutná výměna plynovodního vedení a uložení do správné hloubky. Tyto nepředvídatelné skutečnosti budou mít, bohužel, dopad na další potup prací, potažmo na termín dokončení stavebních prací ve spodním úseku, neboť tyto práce nelze z pochopitelných důvodů realizovat v zimním období, ale až na konci topné sezóny. Do té doby bude probíhat v již rozestavěném úseku výstavba alespoň na pravé polovině průtahu, tak aby zpoždění výstavby bylo pokud možno co nejkratší.

Další pokračování stavebních prací bude soustředěno do druhého úseku (v horní části obce). Zde bude výstavba oproti předchozímu předpokladu realizována na jednotlivých polovinách vozovky. Asi jste již zaznamenali, že byly zahájeny práce na přípravě přípojek dešťové kanalizace. Ostatní práce mohou začít až v okamžiku, kdy zhotovitel vyřídí aktualizované přechodné dopravní značení.

Pozitivní informací je, že konečný termín rekonstrukce průtahu by i přes vzniklé komplikace v tomto okamžiku být ohrožen neměl. Věřme, že už se dalších neočekávaných překvapení nedočkáme. O nových skutečnostech vás budeme i nadále informovat.  

Magda Kvardová, starostka
Roman Veselý, místortarosta