Blog starostky


Vážení spoluobčané,

před týdnem, v úterý 22.1. uspořádala obec v prostorách obecního úřadu veřejnou diskusi na téma výskytu azbestových vláken v obci Želešic. Jsem ráda, že návštěva ze strany občanů byla velmi hojná a věřím, že pro přítomné byla diskuze i přínosná. Pokusím se shrnout co v jejím průběhu zaznělo, a pokusím se tak učinit nestranně, podobně jako jsme se snažili vést celou diskusi. 

Obec Želešice nechala v roce 2017 zpracovat Srovnávací analýzu vzorků kameniva a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. Důvodem byl předchozí nadlimitní výskyt azbestových částic při měřeních v roce 2015 a 2016. Měření v roce 2016 vedlo k dočasnému uzavření základní školy. Analýza byla dokončena v roce 2018.

 

Na veřejnou diskuzi obec přizvala zpracovatele analýzy RNDr. Juraje Franců, CSc. Z České geologické služby. Spolu s panem Franců přijel i jeho kolega Mgr. David Buriánek, Ph.D. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. K diskuzi byli přizváni i zástupci provozovatele želešického kamenolomu, společnosti Kámen Zbraslav a.s. Tuto společnost zastupoval Ing Zdeněk Pavlík, člen představenstva a přítomen byl i vedoucí kamenolomu, pan Remuta. Bohužel, přes veškerou a opakovanou snahu se mi nepodařilo zajistit účast zástupce Krajské hygienické stanice. KHS svoji neúčast zdůvodnila tím, že se v záležitosti azbestu v Želešicích nemá aktuálně k čemu vyjadřovat.

V nedávné době vznikla v obci Želešice iniciativa Želešice bez azbestu, která organizuje Petici proti takovému provozu kamenolomu Želešice, který způsobuje výskyt azbestových vláken v ovzduší obce Želešice. Zástupci této iniciativy přizvali na veřejnou diskusi paní Ing. Zoju Guschlovou, Ph.D., jednatelku společnosti Foster Bohemia s.r.o, specialistku na azbest a ostatní anorganická vlákna a pana Jiřího Malíka, předsedu představenstva České asociace pro odstranění azbestu, z.s.

Veřejnou debatu zahájil místostarosta obce pan Roman Veselý, který ve svém příspěvku v krátkosti shrnul historii měření čistoty ovzduší v obci. Už v roce 2015 se vedení obce rozhodlo, především z důvodu vysoké dopravní zátěže v obci provádět monitoring čistoty ovzduší v obci. V letních měsících roku 2015 proběhlo v obci první měření, které provedla společnost Foster Bohemia. Měření se uskutečnilo na obecním úřadu a v budově základní školy. V budově obecního úřadu byly tehdy naměřeno nadlimitní množství azbestových částic, budova školy byla bez zjištění závad. Nutno říci, že v době měření probíhala před budovou úřadu výstavba chodníků. V listopadu a prosinci 2016 provedla společnost Foster Bohemia znovu měření v obou budovách. Tentokrát byla budova obecního úřadu v pořádku, avšak zvýšený výskyt azbestových vláken byl konstatován v budově ZŠ a MŠ. Je třeba upozornit, že tentokrát probíhala výstavba chodníků a dešťové kanalizace v bezprostřední blízkosti budovy školy. Vedení obce školu po tomto zjištění neprodleně (zastupitelstvo bylo svoláno v neděli odpoledne) uzavřelo a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí provedlo další kroky. Došlo k dalšímu měření Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. I toto měření ukázalo zvýšené hodnoty, nikoli však nadlimitní hodnoty ve dvou místnostech. Krajská hygienická stanice doporučila postup pro odstranění závad - důkladný úklid mokrou cestou. Po kontrolním měření v lednu 2017, opět akreditovaným Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné závady a azbest je ve školní budově pod mezí detekce. Obec začala podnikat další kroky, které jsou shrnuty v dokumentu Provedené kroky ve věci výskytu azbestu, který byl zveřejněn v červnu 2017 na stránkách obce. Jedním z kroků bylo i zadání analýzy České geologické službě. V červnu 2017 potom proběhla z podnětu obce další měření Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v budově školy (bez závad), ale i ve venkovním prostředí, před školou a u výhybny na ulici Sportovní. Na ulici Sportovní byl zjištěn zvýšený (nikoli nadlimitní) výskyt azbestových částic, který však byl posuzován podle normy pro vnitřní prostředí, nikoli pro venkovní. Pro venkovní prostředí takový limit v české legislativě, bohužel, neexistuje. 

Následně pan místostarosta předal slovo přizvanému zpracovateli analýzy panu Juraji Franců. Ten nejdříve seznámil přítomné s posláním ČGS a z obecnějšího pohledu představil i gelologickou situací na území katastru Želelšic. Posléze se již věnoval rozboru hornin z želešického kamenolomu a celkem obšírně se snažil vysvětlit problematiku azbestových vláken, respektive útvarů, protože podle pana přednášejícího ne všechny tvary azbestu vzniklé při rozpadu amfibolu vytvářejí škodlivé svazky dlouhých vláken. Zde se omlouvám, pokud nejsem přesná, ale tato problematika je skutečně dosti složitá a její interpretace v několika málo větách je prakticky nemožná. Došlo na debatu s oběma přítomnými geology, především ze strany zástupců Želešic bez azbestu. Já bych k tomu pouze dodala, že při výběru zpracovatele analýzy obec dbala na jeho nezávislosti a zvolila jako autoritu ČGS.

V dalším průběhu diskuze dostal slovo pan inženýr Pavlík, který je členem představenstva společnosti Kámen Zbraslav, provozovatele želešického kamenolomu. Ten přítomným vysvětlil, co všechno společnost od okamžiku, kdy se stala provozovatelem lomu v Želešicích provedla z změny a úpravy, tak aby snížila dopady na životní prostředí v obci, především prašnost. Bylo zdůrazněno, že společnost dodržuje veškeré předpisy, které jí ukládá legislativa. Bylo konstatováno, že v kamenolomu probíhá pravidelně úklid a skrápění kameniva. Skrápěný vodou je i veškerý náklad opouštějící kamenolom. Na četné připomínky přítomných, proč není náklad kameniva při transportu zaplachtován, konstatoval pan Pavlík, že vozy jejich společnosti zaplachtovány jsou a ostatním dopravcům, kteří kamenivo odvážejí toto nařizovat nemohou, Já dodávám, že podle řečeného se o to, ani příliš nechtějí pokoušet. Ráda bych se pletla. Je to i úkolem vedení obce, s provozovatelem nadále jednat, ale vzhledem k dohodám z minulosti (o tom někdy jindy) je obec pro všechna jednání ve značně nevýhodné pozici, a to na docela dlouhou dobu. Určitě bude obec hledat i další varianty, jak dopravce k plachtování nákladu, které je jejich povinností, přinutit. Upřímně říkám, že takových možností není ze strany obce mnoho.

Další slovo v debatě dostala paní inženýrka Zoja Gushlová, která aktivně spolupracuje s iniciativou Želešice bez azbestu. Společnost Foster Bohemia, kterou paní Guschlová zastupuje, prováděla i první měření čistoty ovzduší v obci. Ta představila svůj pohled na problematiku azbestu. Ve svém příspěvku zpochybnila metodiku měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a rovněž postup obce a Krajské hygienické stanice v případech nadlimitního výskytu azbestových vláken při měření. Oponovala rovněž přítomným geologům v tom, že lze azbest dělit na „dobrý“ a „špatný“ a i v jejich případě došlo ke zpochybnění metod, jakými prach v obci posuzovali. Uvedla i další případy v České republice, kde se problematika azbestu řešila či řeší a které případně souvisejí s kamenivem z želešického kamenolomu, které azbest prokazatelně obsahuje. O tom se spor v diskuzi, podle mého, ani nevedl. Rozdílný názor panoval mezi odborníky v tom, zda a jak je škodlivý pro lidský organizmus. Z tohoto pohledu je velmi škoda, že zástupci hygienické stanice se odmítli diskuse zúčastnit, protože právě oni mohou objektivně posoudit závěry obou stran z pohledu dopadu na zdraví obyvatel. Bohužel i to je doklad toho, jaký je přístup státních orgánů.

Jednou z otázek, které v průběhu debaty padly, tuším k vedení lomu, byla otázka obchvatu obce. Zde mohu jen doplnit, že podle událostí z posledního období, kdy jsme já a pan místostarosta absolvovali jednání s JmK a Správou a údržbou silnic a kdy jsou dopracovávány Zásady územního rozvoje JmK, to vypadá s budoucím obchvatem Želešic optimisticky a jeho výstavba získává reálné obrysy, byť pozvolna. Ráda budu i na tomto místě informovat, jakmile získá obec ucelenější informace.

Domnívám se, že všem v obci jde o to, abychom žili v čistém a zdravém životním prostředí. I proto jsem vyhověla iniciativě Želešice bez azbestu, aby mohli občané podepsat jejich petici i v prostorách obecního úřadu. Někteří občané tak učinili po skončení diskuze, další mají možnost v úředních hodinách v kanceláři úřadu. Obec rozhodně nemá zájem jakékoli informace zatajovat nebo skrývat, jak to bylo, bohužel, někdy prezentováno. Podobně jako řeči, které slýchám, že obec „jde na ruku“ provozovateli kamenolomu. Musím říci, že mě takové věci mrzí a štvou, ale nechci končit takovýmto postesknutím. Ještě jednou děkuji všem kdo přišli, za jejich čas a názory a věřím, že se takto můžeme v budoucnu potkat i u dalších témat.     

Magda Kvardová, starostka obce

 

Zde jsou k dispozici dokumenty týkající se problematiky azbestu v obci.