Blog starostky


Vyjádření ke zveřejněným zavádějícím informacím o analýze těžby v lomu

Vážení spoluobčané,

v nedávné době se na sociálních sítích objevily mylné, zavádějící, do značné míry konspirační, a hlavně převážně nepravdivé informace k výsledkům „Rozdílové analýzy lomu Želešice z let 2015 a 2020 o určení objemu vytěžené hmoty“ (dále „analýza“). Tyto informace považuji za znevážení práce a snahy obce, tudíž mi nezbývá než tuto nešťastně vzniklou situaci okomentovat.

V minulosti došlo opakovaně ke zpochybnění množství těženého materiálu kamenolomu v Želešicích, vykazovaného provozovatelem a zároveň bylo poukazováno na to, že obec data předávaná provozovatelem neověřuje, byť tato činnost přísluší především dozorujícím orgánům státní správy. V pořádku, důvěřuj, ale prověřuj. Hledali jsme způsoby, jak kontrolu provozu kamenolomu provádět, tak aby, pokud možno, byly výsledky v případě nesrovnalostí nezpochybnitelné. 

Pro analýzu odtěženého materiálu jsme oslovili společnost TopGis, s.r.o. Byly vybrány letecké měřické snímky společnosti ze dvou období, aby bylo možné vyhodnotit objemový úbytek ložiska kamene. Vzhledem k tomu, že měřické snímky byly nasnímány vždy v polovině běžného roku, byl zvolen časově co nejdelší rozsah (2015 - 2020), tak aby výsledek dostatečně reflektoval možnou roční těžbu ložiska kamene v kamenolomu Želešice. Tuto analýzu je třeba brát jako pilotní projekt, kterým jsme si chtěli ověřit, jaké a jak přesné údaje jsme schopni získat. Na tento projekt naváže snímkování ze začátku a konce roku 2021, které dá přesný výsledek roční těžby ložiska kamene v želešickém lomu, který navíc bude odpovídat období, které povinně vykazuje provozovatel lomu. Toto nové snímkování proběhne jen pro potřeby zadavatele – obce Želešice. I proto měl výsledek proběhlé analýzy zatím zůstat jen v kruhu zastupitelstva. Bohužel, někteří zastupitelé měli potřebu informace, navíc značně účelově zkreslené, zveřejnit. Je třeba si uvědomit, že těžba kamene se v roce 2021 rozšiřuje o další 2 ha na úkor lesního porostu na Kozí horce. V současnosti je již plocha vykácena. O to více je důležité zjistit skutečný přístup lomu k těžebním limitům, které vyplývají ze smlouvy o spolupráci s firmou Kámen Zbraslav, a.s., kdy roční těžba ložiska nesmí překročit 800 tisíc tun.

První datová sada leteckých měřických snímků byla pořízena velkoformátovou kamerou 5. 6. 2015. Druhá datová sada leteckých měřických snímků byla pořízena velkoformátovou kamerou 28. 7. 2020. Z těchto dat byl vytvořen digitální model povrchu z obou období tak, že vzniklo tzv. mračno výškových bodů. Tato mračna byla umístěna do souřadnicového systému. Uvedené dva roky byly vybrány tak, aby bylo možné využít co nejstarší snímkování lomu Želešice, které společnost TopGis, s.r.o. vlastní v archivu proti nejaktuálnějším leteckým měřickým snímkům. Proto byl také zvolen rok 2015 a 2020. Tyto dva modely povrchu bylo nutné ručně upravit tak, aby byly odmazány objekty (stromy, stroje, automobily atp.), aby nedošlo ke zkreslení výsledku. Tato místa byla doměřena ručně. Tyto dva vyčištěné modely se od sebe odečetly a vznikl tak výsledek odtěženého materiálu v metrech krychlových.

Podle analýzy bylo odebráno 1 367 453 m3 materiálu mezi roky 2015 a 2020. Chyba v určení objemu na této ploše může v extrémním případě dosáhnout cca 17 000 m3. Převedeme-li množství m3 na tuny (2,7 tuny/m3) dostaneme množství cca 3 692 123 t za období 5 let, přičemž přípustné ze smlouvy je množství 4 000 000 t. Součástí předložených výsledků analýzy bylo několik soutisků digitálního modelu povrchu s ortofoto mapou. U jednoho z výtisků došlo k chybě v uvedení roku ortofotomapy, kdy byla použita ortofotomapa z roku 2018 a byl chybně uveden rok 2015. Tato chyba byla po reklamaci dodavatelem neprodleně opravena.

V každém případě je nutné uvést, že ortofotomapa nemá absolutně žádný vliv na výpočet odtěženého materiálu, tedy na výsledek celé 3D analýzy, protože je jen podkladovou mapou pro tisk. Celá analýza je vytvořena z leteckých měřických snímků, které byly použity tak, jak je uvedeno na začátku dokumentu.  Za tuto chybu se společnost TopGis, s.r.o. upřímně omluvila.

Výsledek analýzy nasvědčuje tomu, že nedocházelo k překračování stanovených limitů těžby kamene v období 2015 - 2020. Cena analýzy byla 45 000 Kč bez DPH.

Za obec jednající se společností TopGis Magda Kvardová, starostka, Jiří Dohnal, zastupitel

Rozdílová analýza lomu Želešice z let 2015 a 2020 o určení objemu vytěžené hmoty