Blog starostky


Vyšel Zpravodaj č.4/2021

Vážení spoluobčané,

máme tu prosinec a s ním přišla zima ve své plné kráse. Je mi to velmi líto, ale tradiční rozsvěcení vánočního stromku v naší obci bylo zrušeno, ale chtěli jsme ctít pravidla a nechtěli jsme obcházet nařízení, ale hlavně jsme nechtěli nikoho vystavovat případnému riziku nákazy. Je to škoda o to více, že mohlo být provázené sněhovou nadílkou, což vskutku dlouho nepamatujeme. Škoda, že vládní restrikce a obava z nákazy zamezily tradiční, pěkné akci hojné navštěvované dětmi, žáky, rodiči i občany obce. Svět s pandemií je smutný a připravuje nás o spoustu radostí a zážitků. Přináší jen strach, smutek a únavu ze všeho, co s nemocí souvisí.
Za dveřmi jsou ale Vánoce a ty mají být šťastné a veselé, tak si nenechme pokazit alespoň tento pro většinu z nás významný, očekávaný a věřím, že radostný svátek. Naše cesta není vždy jednoduchá a naplněná úspěchem. Mnohdy je provázena spoustou komplikací, chyb a nesnází, které nás vysilují a mnohdy nám berou energii potřebnou k dalšímu fungování. Je nutné si ale uvědomit, že důležité je to, co je výsledkem našeho snažení. 

Podobné to je i s prací na obci. Přes všechno nepříznivé, co nám téměř uplynulý rok 2021 přinesl, jsme ho prožili aktivně, pracovně a činorodě. A podařilo se nám mnoho věcí. Některé projekty byly větší, některé menší, ale všechny se nakonec povedly a jejich výsledky dělají radost většině občanů. Opravili jsme polní cesty, vybudovali chodníky a dešťovou kanalizaci nad školou, vysadili mnoho nových stromů, zrekonstruovali jsme další části vodovodu, udělali další vstup do areálu školy. Byla toho opravdu spousta. Pro práci v příštích letech máme, mimo jiné, zpracovány projekty na rekonstrukci vodovodu na ul. Družstevní, rozšíření a opravy ul. Sportovní, přestavbu jižního křídla Viktorky, revitalizaci náhonu i rekonstrukci jezu a vybudování biotopu. Mezi plánované investice, kde se zpracovává projektová dokumentace můžeme zařadit rekonstrukci mostů na ul. Družstevní, vybudování nového vodovodu pro šest rodinných domů na ul. Petra Bezruče, výstavbu dešťové kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení na ul. Šlechtitelská, rekonstrukci ul. Školní a vybudování komunikace a inženýrských sítí od ul. Polní k ul. Vojtěcha Marka. Mnoho práce je za námi, ale jak vidíte, ještě více je toho před námi.

Mnoho nových informací k největší stavbě v letošním roce, kterou je rekonstrukce průtahu nemám. Stavba nám všem komplikuje život, ale prozatím postupuje bez výraznějších komplikací a výsledek zcela určitě bude stát za to. Rozhlédněme se tam, kde už máme hotovo. Třeba v úseku od mostu přes Bobravu ke škole, nebo naposled od školy dále směrem na Hajany. Určitě stojí za zmínku, že v současnosti v uzavřeném úseku provádí firma IMOS sanaci podloží a vybudování uličních vpustí. Následovat by mělo vybudování nové objízdné trasy pro autobusy a místní občany z ul. Družstevní, kolem firmy Haut, směrem k průmyslové zóně na Evropské ulici a napojením na komunikaci v CTP parku. Realizaci objížďky IMOS zahájí, jakmile to umožní vhodné počasí. Tímto bude spuštěna druhá etapa, která začne bouracími pracemi na křižovatce ulic Sadová, 24. dubna a 1. máje. Úsek od mostu přes Bobravu k poště bude uzavřen do jarních měsíců.

Ráda bych vám zde poskytla také informace ohledně dalšího postupu v řešení nedostatečné kapacity základní školy pro první třídu školního roku 2022/2023, z důvodu nyní známého počtu 44 předškoláků v MŠ, který významně převyšuje kapacitu jedné 1. třídy. Po zvážení a projednání všech dostupných možností týkajících se možnosti navýšit kapacitu ZŠ pro potřeby první třídy s ředitelkou školy Janou Cackovou a krajskou hygienickou stanicí jsme dospěli k závěru, že nejlepší varianta se nabízí ve stávajících prostorách školní družiny, které jsou samostatně odděleny. Tento záměr nám byl hygienickou stanicí schválen. Jedná se o samostatné prostory, které doposud sloužily pouze pro potřeby školní družiny. Prostor sestává z předsíňky, herny a pracovny. Plocha pracovny odpovídá možnosti umístit zde třídu pro 23 žáků. Součástí těchto prostor je samostatné WC pro učitele, i žáky. Šatny budou využívány v prostorách hlavní budovy školy. S navýšením kapacity školy souvisí i žádost o navýšení kapacity jídelny na 300 strávníků (v současné době 285).

Víme, že vyřešením tohoto aktuálního problému nemáme vyhráno a musíme uvažovat dále dopředu. Stávající situace je do značné míry vyvolána odklady školní docházky z důvodu pandemie a s ní spojených vcelku pochopitelných obav rodičů, ale zároveň budou přibývat další obyvatelé obce a na problém kapacity školy a školky by vedení obce pravděpodobně stejně časem narazilo. Upřímně říkám, že zatím zcela jasno nemáme. Variant se nabízí více a vzhledem k tomu, že se nejedná o krátkodobé řešení, stojí za to se nad tím více zamyslet.

Při řešení aktuálních problémů ve škole jsme znovu, po roce, otevřeli diskuzi ke stavu kuchyně, který je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci. V loňském roce jsme od této investice, která nebude zanedbatelná, ustoupili, protože jsme viděli vyšší priority. Nicméně nově vzniklá situace ve škole nás víceméně donutila přiřadit vysokou prioritu i této záležitosti. Po projednání na zastupitelstvu bylo dohodnuto, že bude zpracována projektová dokumentace k celkové rekonstrukci gastroprovozu v základní škole. Zpracování projektu již bylo zadáno. S rekonstrukcí počítáme v příštím roce. Obec zároveň usiluje o získání dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj, ale vzhledem k naléhavé potřebě řešení proběhne realizace bez ohledu na to, jestli dotaci obec získá či nikoli.

Pro rok 2022 je připravený návrh rozpočtu, který je zveřejněn na úřední desce a bude předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva obce ke schválení (bude-li schválen, najdete jej i na dalších stránkách zpravodaje). Návrh rozpočtu obsahuje nemalé výdaje na projektové dokumentace, investice a opravy pro následující rok. Mnohé z toho jsem již zmínila. Čeká nás rekonstrukce gastroprovozu v jídelně základní školy, čeká nás náročné pokračování rekonstrukce průtahu a sní spojené budování dešťové kanalizace (z větší části máme hotovo), chodníků a dalšího příslušenství. Plánujeme i investici do obecního objektu Beruška a čeká nás poslední etapa rekonstrukce obecního vodovodu. V neposlední řadě plánujeme nákup multifunkčního stroje pro údržbu čistoty v obci. Přibude nám řada nových chodníků a zpevněných ploch a ty bude třeba pravidelně udržovat. V rozpočtu se počítá také se zabezpečením kulturního života. Řadu kulturních akcí jsme v uplynulých již téměř dvou letech museli oželet. Chci věřit, že tomu tak v následujícím roce už nebude. A rozpočet počítá tradičně také s finanční podporou spolkové činnosti.

Obec Želešice podporuje:

Myslivecký spolek Želešice – Hajany
TJ Viktoria Želešice Spolek želešických občanů a rodáků
Vinařský spolek Želešice
Junák – český skaut
Římskokatolická farnost Želešice
Český svaz včelařů

Ale také charitativní organizace:
Oblastní charita Rajhrad
Diakonie Betlém

Ještě se na závěr vrátím ke kulturním akcím, respektive k jedné konkrétní. Obec plánuje v termínu 21. ledna 2022 obecní ples ve Viktorce. Již dvakrát jsme byli nuceni tuto událost zrušit a dlouho očekávanou premiéru obecního plesu v domácím prostředí, ve zrekonstruovaných prostorách Viktorky odložit. Věřme, že tentokrát to už konečně vyjde. Moc bychom si to přáli. Pokud nám to umožní situace budeme se na Vás těšit a jste všichni srdečně zváni. Vážení spoluobčané v závěru mi dovolte vyslovit jedno prozaické přání. Přeji vám všem i vašim rodinám pevné zdraví, hodně životní síly a naplnění srdcí láskou, pochopením, empatií a porozuměním. Vánoční svátky prožijte v kouzelné atmosféře.

Magda Kvardová, starostka 

Želešický zpravodaj 4/2021