Fotosoutěž


Na prázdniny jsme pro Vás vyhlásili fotosoutěž s názvem „Tady to mám rád“ s výhrou 500 Kč za vítěznou fotografii.

Registrovat do soutěže se můžete od 1. července do 31. srpna 2024 pomocí formuláře níže.


Registrační formulář

 

Souhlas *

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je obec Želešice, se sídlem ulice 24. Dubna č. 16, 664 43 Želešice, Česká republika, IČ: 00282952 (dále jako „Pořadatel“).  

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 foto soutěž na téma Tady to mám nejraději (dále jako „Soutěž“).  

Podmínky účasti v soutěži  

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší dvanácti let. Jeden soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže zasláním pouze 1 fotografie. Registrací do soutěže účastník souhlasí s pravidly soutěže. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze autor fotografie, popř. jeho zákonný zástupce. Soutěž má pouze 1 kolo, kdy občané mohou zaslat fotografii od 1.7. do 31.8. 2024. O zařazení fotografie do soutěže rozhoduje pořadatel, který může vyloučit ze soutěže fotografie nesplňující pravidla soutěže. Následně budou soutěžní fotografie zveřejněny na webových stránkách obce Želešice, www.zelesice.eu. Soutěžní fotografie jsou hodnoceny návštěvníky stránek podle přidělených hlasů ve formuláři, každý návštěvník může odevzdat max. 1 hlas. Zvítězí fotografie s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů u více fotografií určí vítěze los. Soutěžící za vítěznou fotografii získá odměnu ve výši 500 Kč. Výherce soutěže bude informován e-mailem uvedeným při registraci do soutěže a vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro vyplacení odměny. Na vyplacení odměny není právní nárok. V případě osob mladších 12-ti let se práva a povinnosti vztahují na odpovědného zákonného zástupce.  

Požadované parametry fotografie  

Fotografie musí být pořízena na území obce Želešice. Doporučené rozlišení fotografie je 8 MPx (3464 x 2309) a vyšší. Vzhledem k tomu, že se jedná o fotosoutěž, žádáme o vynechání fotomontáží. Zaslané fotografie nesmí porušovat autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti, a právo na ochranu osobních údajů)  

Odesláním fotografie každý účastník:  

  • Výslovně souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
  • Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.
  • Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a náleží mu výhradní autorská práva k dílu a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení.
  • Poskytuje pořadateli bezúplatně časově neomezenou nevýhradní licenci k užití díla všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.
  • Souhlasí, že fotografie může být před publikováním upravena (např. oříznuta).
  • Souhlasí, že pořadatel má právo vítěznou fotografii nepoužít (např. z doporučení grafika).
  • Uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby soutěže, odvoláním tohoto souhlasu účast v soutěži zaniká.  

 

Práva pořadatele  

  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka nebo jednotlivé fotografie ze soutěže zejména pokud porušují pravidla soutěže nebo pokud vykazují známky nekalého či podvodného jednání.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže také fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy, nebo poškozující pořadatele a jeho dobrou pověst.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu ukončit.      

 

Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Kam dál?