Velikost textu:

Projekty připravované

Územní studie Sádky II

Sádky IINázev akce:

Územní studie Sádky II

Cíl: 

Cílem řešení je zpracovat územní studii s regulačními prvky, v lokalitě Sádky II, která bude podkladem při rozhodování v území. Studie stanoví koncepci uspořádání a vymezení prostorových regulativů včetně územně technických podmínek využití území. Cílem této územní
studie je vytvoření územně plánovacího podkladu pro rozhodování stavebního úřadu v řešeném území a pro územně plánovací činnost (aktualizaci územního plánu a jako podklad pro případnou změnu ÚP). Územní studie závazně vymezuje trasy dopravní a technické infrastruktury, šířku veřejného prostranství, charakter přípustné zástavby a stavební čáry a zahrnuje doporučení ze studie "Želešice - Myšák, Sádky, studie systému odvádění povrchových vod" (GEOtest Brno,
V.2017)

Zhotovitel studie:

Ing. Arch. Stanislav Svoboda, ateliér Svoboda projekce, Letovice

Celková cena studie:  
Termín zpracování: 

05/2017

Aktuální stav:
Dokumenty:

 doprava (PDF 11.35 MB)

energie (PDF 9.89 MB)

etapizace (PDF 9.52 MB)

hlavnivykres (PDF 15.49 MB)

koordvykres (PDF 15.55 MB)

majetkove (PDF 8.41 MB)

parcelace (PDF 6.63 MB)

sirsivztahy (PDF 7.59 MB)

textová zpráva (PDF 2.55 MB)

voda (PDF 9.91 MB)

Související výběrová řízení:

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Hřbitov obnovaNázev stavby:

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Cíl: 

Primárním cílem úprav kulturních prvků je zrestaurovat a zachovat kamenný kříž u hlavního vstupu na hřbitov. Kříž včetně podstavce bude třeba zrenovovat a v návaznosti na tuto opravu se vytvoří i zpevněná plocha před nástupem hlavní bránou na hřbitov. V rámci úprav se provede výměna poškozeného zhlaví historické části zdi. Zrealizují se povrchové opravy části zdi s výklenky a na hřbitově se mlatové chodníky nahradí novými z žulových odseků. Realizace je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 – Zrestaurování kamenného kříže
SO 02 – Povrchová úprava části hřbitovní zdi
SO 03 – Oprava zhlaví hřbitovních zdí
SO 04 – Vybudování chodníků

 

 

Zhotovitel studie: ArchSta servis, Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno

Celková cena studie:  

Termín zpracování:  02 - 03/2017

Aktuální stav:

 

Dokumenty:

ikona Technická zpráva (PDF 8.51 MB)

ikona Situace- stávající stav (PDF 493.97 kB)

ikona Situace - nový stav (PDF 489.72 kB)

 
Související výběrová řízení:

Obnova údolí Bobravy

Vodní prvky BobravaNázev:

Obnova údolí Bobravy

Základní informace: 

Cílem projektu je zachovat, obnovit a zpřístupnit území pro odpočinek a přirozenou rekreaci, řešit dopravu na ulici Sportovní, snížit prašnost území a zvýšit podíl kvalitní zeleně

Kroky:

Obnova mlýnského náhonu včetně starého jezu
Rekultivace prostoru mezi mlýnským náhonem a Bobravou  - vybudování přírodního parku s vodními prvky
Rozšíření ulice Sportovní na dvousměrnou a doplnění chodníku pro pěší
Odprašnění plochy před přec areálem hřiště
Zpřístupnění obecního pole z ulice Sportovní a celková kultivace tohoto prostoru
Propojení celého území novými cestami a pěšinami

 

Zhotovitel projektové dokumentace: VRV a.s.

Cena projektové dokumetace:  313 000,- Kč bez DPH.

Aktuální stav:

Projekt se nachází ve fázi přípravy UŘ na přírodní prvky a SP na 1. fázi rozšíření Sportovní.

Dokumenty:

ikona Studie - Obnova údolí Bobravy (PDF 4.75 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"

Společenský sál Victoria

VictoriaNázev stavby: 

Víceúčelový sál Viktoria Želešice

Základní informace : 

Zpracování studie využití objektu Viktoria. Architektonická studie zahrnuje návrh víceúčelového sálu se salónky a zázemím v suterénu stávajícího objektu Viktoria v Želešicích, využívané jako penzion s restaurací. Objekt Viktoria je od roku 1988 zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek. Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím, s polozapuštěným suterénem, nepravidelného půdorysného tvaru. V jižní části navazuje jednopodlažní přístavba.

Vnitřní prostory:

Dispozice suterénních prostor je navržena tak, aby bylo možné je využívat ke společenským akcím typu hody, jarmarky; k divadelním a hudebním vystoupením, soukromým večírkům, případně školením. Vstup do těchto prostor je navržen přes hlavní vstup do objektu ze severovýchodu po schodišti. Zde je možné vstoupit do jižní části suterénu - hlavního sálu, ve kterém je díky jeho velikosti možné umístit ve východní části dřevěné pódium a zbývající části prostoru využívat jako hlediště, případně prostor pro posezení se stoly. Celý sál je vzdušný díky větší světlé výšce. Tento sál je také přímo přístupný ze dvora, dvěma posuvnými dvoukřídlými dveřmi a je možné ho přímo propojit posuvnými dveřmi s prostorem restaurace. Ze šatny je možné vstoupit dále do severní části suterénu, kde je v klenutých na sebe navazujících prostorách navrženo posezení. Mezi severními salónky a jižním sálem se nachází střední trakt, do kterého bude soustředěno hygienické zázemí a skrze který budou oba prostory opticky propojeny, ale současně prostory bude možné uzavřít a využívat samostatně. V jihovýchodní části přístupné ze dvora samostatným vstupem jsou navrženy skladovací prostory a zázemí při účinkující. Celková navržená kapacita salónků je 68 osob a v hlavním sále 80-120, podle způsobu využití (viz schéma možného využití sálu).

Venkovní úpravy: 

Dvorní část je využívána v současnosti k parkování několika osobních automobilů a sezónnímu posezení na zpevněné ploše z betonové dlažby před vstupem do restaurace. Navrhované úpravy zahrnují odstranění stávající betonové dlažby v plném rozsahu, odstranění vzrostlého smrku v jižní části dvora, i ostatních vegetačních prvků (kromě zeleně porůstající dělící zídku mezi sousedním pozemky při východní hranici). Prostor dvora má být chápán jako sjednocená funkční plocha pro společenské využití s upřednostněním ploch pro pohyb osob před plochami pro automobily. Je navrženo celkem 10 parkovacích stání, z toho 1 bezbariérové, s příjezdovou komunikací. Hranice pozemku při východní a jižní části bude doplněna zelení, stejně tak část plochy v okolí jednopodlažní jižní přístavby. Materiál zpevněných ploch je navržen v kombinaci ze žulových kostek a odseků. V jižní a východní části je navržena plocha pro montované pódium, hlavní šikmou plochu je možné stupňovitě rozčlenit.

Studie zahrnuje několik variant, z nichž bude následně v rámci projektové dokumentace rozpracovaná nejvíce vyhovující a proveditelná. Výsledné řešení vnitřních i venkovních úprav bude určeno v dalším stupni PD.

Zhotovitel studie: 

Ing. arch. Žaneta Flekrová, Tovární 167, 561 69 Králíky

Celková cena studie:  20.000,- Kč bez DPH.

Termín zpracování:  09 až 12/2016

Aktuální stav:

Nyní probíhá diskuse o vhodnosti jednotlivých návrhů. S jednotlivými návrhy budou seznámeni občané prostřednictvím webu obce a veřejné prezentace projektů. Studie bude sloužit jako podklad pro zadání zpracování jednostupňové projektové dokumentace vč.zajištění nutných správních povolení nutných pro realizaci zamýšlených úprav.

Dokumenty:

ikona Victoria Želešice_studie_02_pudorys_01_2017 (PDF 141.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_03_schema vyuziti hlavniho salu_01_2017 (PDF 80.03 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_04_rezopohled_01_2017 (PDF 87.29 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_07_schema venkovni upravy var. F_01_2017 (PDF 78.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_08_schema venkovni upravy var. G_01_2017 (PDF 76.36 kB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Victoria - víceúčelový sál

Rekonstrukce průtahu obcí II/152

Želešice průtahNázev stavby:

II/152, Želešice průtah,1.stavba

Základní informace:

Projekt je realizován na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcí a SÚS JmK o společném postupu při zpracování projektu průtahu.

Předmětem dokumentace zpracované pro obec jsou nové chodníky  předláždění stávajících chodníků vyvolaných přeložkami IS, rekonstrukce VO, nové parkovací stání, nové přístřešky autobusových zastávek, úpravy místních komunikací v návaznosti na průtah, odstranění propustku v křižovatce 1. máje.

Předmětem dokumentace zpracované pro SÚS JMK je nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky IS, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky u rušené autobusové zastávky u křižovatky s ulicí Sádky.

Celý projekt  „II/152 Želešice průtah 1. stavba – km 125,053 až 125,470 a km 125,880 až 126,784“ je rozdělen na několik etap:

·         část A – studie a dokumentace ve stupni DUR

·         část B – zpracování dokumentace ve stupni DSP

·         část C – zpracování dokumentace ve stupni PDPS

·         část D – inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

·         část E – inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Předpokládaná realizace:

2017 - 2018

Aktuální stav: 

Byla podána žádost o Územní rozhodnutí (UR) - 14.9.2016- byla zajištěna nezbytná vyjádření všech zúčastněných a stavbou dotčených účastníků a vyřešeny majetkoprávní vztahy. Z pohledu obce, i přes některé komplikace při hledání optimálního řešení, práce na projektu postupují v souladu s plánem. Cílem je získat stavební povolení do konce roku 2016.

Dokumenty: 

 ikona Situační plán - SITUACE KOORDINAČNÍ (PDF 4.31 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba

Výzva - projekt průtah

49.116635 16.576945 14 1
Obecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 13.01.2019 v 15:59

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu