Blog starostky


Otázky a odpovědi k plánovaným omezením dopravy

Vážení spoluobčané,
na facebookovém profilu Obecní policie Želešice se rozpoutala debata ke zveřejněným plánovaným omezením dopravy v souvislosti s rekonstrukcí průtahu na hlavní ulici 24 dubna. Domnívám se, že všichni, nebo alespoň valná většina z nás si rekonstrukci vozovky na hlavní ulici již dlouho přejeme a blížíme se k tomu, že se jí konečně dočkáme a s tím i nových chodníků, stání pro auta a snad i nějaké nové zeleně. Abychom mohli zrekonstruovat vozovku a vybudovat chodníky, je třeba nejdříve provést související práce, jako je vybudování dešťové kanalizace, které už od jara probíhá a se kterým se nyní dostáváme do nejkritičtějšího místa z pohledu omezení dopravy. Přípravě bylo věnováno mnoho času a pozornosti. Již dokončené úseky, i když zasahovaly do vozovky, měly ve své blízkosti dostatek manipulačního prostoru a nebylo nutné uzavírat oba jízdní pruhy najednou. V úzkém úseku, který nás čeká taková možnost není a úplné uzavření ulice je nezbytné.     

Vybral jsem z diskuze na facebookovém profilu několik připomínek, které postihují dle mého to podstatné a pokusím se na ně odpovědět. Připomínky jsou kráceny a neuvádím autory, protože jsem si nevyžádal jejich souhlas (nicméně kdo chce, může si na zmíněném profilu dohledat).

Auta z lomu budou mít snad jinou trasu....
Na důležitých křižovatkách na cestě do Želešic bude informační značka upozorňující že „Silnice II/152 v obci Želešice uzavřena“ a silnice od Modřic (za křižovatkou k průmyslové zóně) a od Ořechova bude označena jako slepá (viz přiložený dokument na konci článku). Nákladní automobily, které jezdí pro materiál do místního kamenolomu budou jezdit po objízdné trase a provozovatel kamenolomu o tom své stálé odběratele předem informuje. Řidiči jedoucí přes Ořechov mají více možností, kudy jet směrem na Brno a nelze předpokládat, že by měli potřebu se zdržovat náročným objížděním po místních komunikacích v Želešicích. I pro obyvatele Hajan je objízdná trasa sice asi delší, ale časově výhodnější.

Já už se fakt nestačím divit!!! Celé Želešice jsou rozvrtané! Nic není dodělané a ještě toto?! Děláte si už srandu?! Proč proboha je objízdná trasa pro autobus pouze pro autobus?!
To je, bohužel, podmínka společnosti KORDIS JmK organizující integrovavou dopravu. Jedině při splnění této podmínky je možné autobusovou dopravu přes Želešice zachovat. Je to požadavek přísný, ale z pohledu provozovatele autobusové dopravy do značné míry opodstatněný, pokud se chce vyhnout kolizním situacím a dodržovat jízdní řád svých linek. Obec počítala s tím, že tato trasa bude využita i pro místní dopravu, ale musela požadavku provozovatele ustoupit, a to i s vědomím, že to místní dopravu značně zkomplikuje. Možná se povede v průběhu dalších dnů najít schůdnější řešení, v tuto chvíli ho nemáme.  
Z výše uvedeného důvodu se hledají možnosti, jak propojit oba břehy Bobravy pro nezbytnou místní dopravu, bez nutnosti absolvovat celou objížďku. Ano, nezbytnou. Žádné z dosud nalezených řešení není ideální, dokonce není ani dobré. Ale jsou to nějaká řešení a praxe ukáže, jestli jsou použitelná a únosná. Je vcelku jasné, že to mnohým z nás na nějakou dobu zkomplikuje život, včetně mě, starostky, většiny zastupitelů. Nynější stav vozovky i jejího okolí nám ho komplikuje rovněž a dlouhodobě. I v diskuzi, na kterou reaguji, zaznívá, jak jsou Želešice ošklivé. Bez tohoto radikálního zásahu dál budou a nikam se nepohneme.

Napadá mě, že během této uzavírky brutálně poklesne provoz na trase Želešice-Hajany. Nebylo by třeba fajn využít to k rekonstrukci téhle cesty? Nebo počkáme na další nehody a další oběti? Rekonstrukce vozovky do Hajan by měla následovat po dokončení rekonstrukce průtahu Želešic. Je to však záležitost plně v kompetenci SÚS JmK jako správce komunikace, potažmo kraje jako jejího vlastníka. Dotčené obce mají jen značně omezené možnosti, jak rozhodování v podobných záležitostech ovlivnit. My jsme určitě, trochu sobecky rádi, že rekonstrukce vozovky v Želešicích dostala přednost a bude realizována jako první. Obyvatelé Hajan by určitě byli a víme, že jsou jiného názoru. S tím, že to, jak již mnoho let vypadá silnice mezi oběma obcemi je ostudné nelze než souhlasit, leč viníka je třeba hledat jinde než v Želešicích a Hajanech.

Doufám, že aspoň bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce a bude to obecní policie kontrolovat každý den. Ano, průchod po ulici 24. dubna bude zajištěn. Pochopitelně, bude zde probíhat stavba včetně pohybu těžké stavební techniky a bude třeba zvýšené opatrnosti. Případně je možné použít chodník na ulici 1. máje a dále po cyklostezce kolem Bobravy. A ano, obecní strážník bude na dodržování pravidel provozu dohlížet, ale i jeho možnosti jsou místně i časově omezené. Bude třeba velká dávka ohleduplnosti a trpělivosti.

Obávám se, že ten "nedodělaný bordel", který můžeme sledovat od začátku Želešic (od Modřic) až do jejich středu je považován za hotový...
Klidně tomu říkejte „nedodělaný bordel“. Moc vzhledné to v obci nyní není. A ještě nějakou dobu ani nebude. Ale bez toho, že je zde nyní, jak říkáte bordel, by nebylo ještě dlouho. Nyní došlo v jedné části obce k vybudování dešťové kanalizace a vozovka byla provizorně zaasfaltována, tak aby po ní bylo možné nějak jezdit. Stejně tak provizorně jsou provedeny některé terénní úpravy a v těchto úsecích se nyní „nic“ neděje. Následovat bude rekonstrukce vozovky, která je však předmětem doposud neukončeného výběrového řízení SUS JmK (o tom dále), které se snad již blíží do finále, leč obec toto řízení nemá jak ovlivnit. Teprve až s vybudováním nového povrchu mohou být provedeny další práce, jako jsou obrubníky, chodníky a na závěr terénní úpravy a nová zeleň. Upravovat nyní něco, co za měsíc, dva znovu rozbijeme nedává velký smysl.

Na závěr bych zde chtěl připomenout celou genezi příběhu rekonstrukce průtahu obcí. V době, kdy se sdružení Pro Želešice, tehdy za mé účasti, po komunálních volbách na podzim 2014 převzalo vedení obce, zdědilo mj. jako jednu z nedokončených staveb rekonstrukci ulice 24. dubna v relativně krátkém úseku od křižovatky ulice 1. máje po „Berušku“. Tato rekonstrukce vyvolala v předchozím volebním období řadu kontroverzí a dohadů např. kvůli přesunu autobusových zastávek. Po četných změnách a úpravách se podařilo tento úsek dokončit a do značné míry zkultivovat. Do ideálu má tato část obce kvůli nevzhledným, někdy opuštěným stavbám stále daleko, ale to je jiný příběh. 
Na konci roku 2016 byla zahájena rekonstrukce obou stran ulice 24. dubna v úseku od křižovatky na ulici Petra Bezruče směrem na Hajany. Byla vybudována dešťová kanalizace, parkovací pruhu a opraveny nebo vybudovány chodníky. Zároveň došlo k opravě havarijního stavu vodovodního řadu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Všechny tyto stavby financovala obec Želešice. Společnost E.ON distribuce zároveň provedla přeložku vedení nízkého napětí, které bylo uloženo do země. A byl rovněž položen nový povrch vozovky. I tyto stavby s sebou přinesly určité těžkosti, nicméně proběhly víceméně podle plánu. Dnes zde máme, troufám si říci, pěkný kus obce a v letošním roce se s dalšími úpravami pokračuje v úseku nad školou. Rekonstruovaná silnice a chodníky měly i příznivé pokračování v opravě fasád soukromých domů, protože již dál nehrozilo jejich ničení.
Rekonstrukce průtahu dále do středu obce a v horní části obce měla pokračovat hned v roce 2017. Připravený projekt měl být realizován na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcí a SÚS JmK o společném postupu při zpracování projektu průtahu. Projekt připraven byl, ale bohužel došlo k několika odkladům realizace ze strany SÚS JmK a výběrové řízení bylo vypsáno až 16. 12. 2019. To, bohužel, znamenalo, že v průběhu roku 2019 musela být neodkladně provedena rekonstrukce vodovodního řadu, která měla být řešena v rámci projektu, avšak havarijní stav a časté opravy na které obec doplácela nemalé prostředky v rádu milionů si vynutil okamžitý zásah. Následně v roce 2020 byla provedena rekonstrukce vedení nízkého napětí, protože tuto stavbu investor (E.On) nebyl ochoten z důvodu dlouhodobého plánování posunout na další rok. Zde se alespoň podařilo zkoordinovat s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Výsledkem byla opakovaná dopravní omezení, rozkopané chodníky, zvýšená prašnost a celkový diskomfort. To nás jako vedení obce mrzí, ale i přes maximální úsilí se lépe vyřešit nepodařilo.
Po opakovaných odkladech bylo výběrové řízení na rekonstrukci průtahu ukončeno 3.4.2020. Následně však zadavatel 22.4.2020 výběrové řízení zrušil, a to mj. nebo především proto, že díky opakovaným odkladům vypršela platnost smlouvy o spolupráci s obcí. Díky této chybě zadavatele obec nemusela přistoupit na vysoutěženou a značně přemrštěnou cenu částí stavby realizovaných obcí a po nesnadných vyjednáváních bylo rozhodnuto, že projekt bude rozdělen na dvě části a obec bude postupovat samostatně. Již několikrát bylo zopakováno, že obec tímto ušetřila zhruba 9 000 000 korun (na zakázce, kterou následně vysoutěžila za necelých 25 000 000).
Již 14.8.2020 obec Želešice po rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné části vypsala výběrové řízení na svoje části stavby. To bylo ukončeno v říjnu 2020 a smlouva se zhotovitelem byla zveřejněna dne 7.1.2021. Toto výběrové řízení se týkalo staveb souvisejících s rekonstrukcí průtahu obce, které jsou financovány obcí Želešice (dešťová kanalizace, chodníky etc.). V jarních měsících 2021 byly zahájeny práce na budování dešťové kanalizace v horní části obce směrem od Modřic. Zároveň byly vybudovány chodníky tam, kde to je technicky možné bez návaznosti na rekonstrukci vozovky. Jsou však činnosti, kde je nutné postupovat koordinovaně s rekonstrukcí vozovky a musíme čekat, až tato započne. 
Dne 14.6.2021 (tedy téměř rok poté co vypsala výběrové řízení obec) bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zadání pro výběr zhotovitele díla. Toto výběrové řízení se týká rekonstrukce vozovky a mostních konstrukcí, které jsou v havarijním stavu. Původní lhůta pro podání nabídek byla z termínu 23.7. 2021 z důvodu zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace posunuta do 2.8.2021. Nyní probíhá hodnocení nabídek a my tiše doufáme, že již nedojde k dalším odkladům a realizace rekonstrukce vozovky bude navazovat na práce realizované obcí.  

Roman Veselý, místostarosta obce Želešice
Magda Kvardová, starostka obce Želešice 

ikona Plán dopravního značení v obci a plán značení objízdné trasy (PDF 2.12 MB