Projekty v realizaci


Rekonstrukce průtahu obcí II/152

Želešice průtahNázev stavby:

II/152, Želešice průtah,1.stavba

Základní informace:

Projekt je realizován na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcí a SÚS JmK o společném postupu při zpracování projektu průtahu.

Předmětem dokumentace zpracované pro obec jsou nové chodníky  předláždění stávajících chodníků vyvolaných přeložkami IS, rekonstrukce VO, nové parkovací stání, nové přístřešky autobusových zastávek, úpravy místních komunikací v návaznosti na průtah, odstranění propustku v křižovatce 1. máje.

Předmětem dokumentace zpracované pro SÚS JMK je nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky IS, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky u rušené autobusové zastávky u křižovatky s ulicí Sádky.

Celý projekt  „II/152 Želešice průtah 1. stavba – km 125,053 až 125,470 a km 125,880 až 126,784“ je rozdělen na několik etap:

·         část A – studie a dokumentace ve stupni DUR

·         část B – zpracování dokumentace ve stupni DSP

·         část C – zpracování dokumentace ve stupni PDPS

·         část D – inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

·         část E – inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Předpokládaná realizace:

2017 - 2018.

Nyní je předpokládaný termíín realizace v roce 2021. Konkrétní harmonogram bude znám po vyhodnocení výběrovího říhení Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.

Aktuální stav: 

Dne 14.8.2020 bylo zadavatelem obec Želešice zveřejněny podmínky veřejné zakázky "II/152 Želešice, průtah, 1. stavba". Finální termímn ukončení příjmu nabídek byl 12.10.2020. Smlouva se zhotovitelem byla zveřejněna dne 7.1.2021.

Toto výběrové řízení se týkalo staveb souvisejících s rekonstrukcí průtahu obce, které jsou financovány obcí Želešice (dešťová kanalizace, chodníky etc.).

V jarních měsících 2021 byly zahájeny práce na budování dešťové kanalizace. Zároveň jsou budovány chodníky tam, kde to je technicky možné bez návaznosti na rekonstrukci vozovky.  

Informace k výběrovému řízení a smlouvy

Dne 14.6.2021 bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace zadání pro výběr zhotovitele díla. Lhůta původní lhůta pro podání nabídek byla z termínu 23.8. 2021 z důvodu zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace posunuta do 2.8.2021. 

Toto výběrové řízení se týká rekonstrukce vozovky a mostních konstrukcí.

Informace k výběrovému řízení

Dne 16.12.2019 bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace zadání pro výběr zhotovitele díla. Po opakovaných odkladech bylo výběrové řízení ukončeno dne 3.4.2020. Následně však zadavatel 22.4.2020 zadávací řízení zrušil. Nyní probíhají kroky ke stanovení dalšího postupu.

Informace k výběrovému řízení

Dokumenty: 

22-03-02-ŽELEŠICE-PRŮTAH-koordinační situace (PDF 3.96 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba

Výzva - projekt průtah

Rekonstrukce lesní cesty L2 v Želešicích

Cesta na Vojenskou loukuNázev:

Rekonstrukce lesní cesty typu 3L na lesní cestu 1L v Želešicích

Základní informace: 

Cílem projektu je rekonstrukce lesní cesty typu 3L na lesní cestu typu 1L v obci Želešice, na pozemku parc. č. 1108/40, 1108/42. jedná se o lesní cestu podél levého břehu říčky Bobravy od lávky za želešickým kamenolomem směrem v takzvané Vojenské louce v délce zhruba 300m.

Investor: 

Obec Želešice

Zhotovitel projektové dokumentace:

Regioprojekt Brno, s.r.o. IČO: 00220078, se sídlem 618 00 Brno, U Svitavy 2

 

 

Financování projektu:

Předpokládaná hodnota díla: 1 205.414,44 Kč

Dokumenty:

ikona Projektová dokumentace - textová část (PDF 2.31 MB)

ikona Projektová dokumentace - Katastrální situační výkres (PDF 377.42 kB)

ikona Projektová dokumentace - Koordinační situace stavby (PDF 863.03 kB)

ikona Projektová dokumentace - Technická zpráva (PDF 1.88 MB)

Související výběrová řízení:

Rekonstrukce lesní cesty typu 3L na lesní cestu 1L v Želešicích

 

Obnova údolí Bobravy

Vodní prvky BobravaNázev:

Obnova údolí Bobravy

Základní informace: 

Cílem projektu je zachovat, obnovit a zpřístupnit území pro odpočinek a přirozenou rekreaci, řešit dopravu na ulici Sportovní, snížit prašnost území a zvýšit podíl kvalitní zeleně

Kroky:

Obnova mlýnského náhonu včetně starého jezu
Rekultivace prostoru mezi mlýnským náhonem a Bobravou  - vybudování přírodního parku s vodními prvky
Rozšíření ulice Sportovní na dvousměrnou a doplnění chodníku pro pěší
Odprašnění plochy před přec areálem hřiště
Zpřístupnění obecního pole z ulice Sportovní a celková kultivace tohoto prostoru
Propojení celého území novými cestami a pěšinami

 

Zhotovitel projektové dokumentace: VRV a.s.

Cena projektové dokumetace:  313 000,- Kč bez DPH.

Aktuální stav:

Projekt se nachází ve fázi přípravy UŘ na přírodní prvky a SP na 1. fázi rozšíření Sportovní.

Dokumenty:

ikona Studie - Obnova údolí Bobravy (PDF 4.75 MB)

ikona Odborné vyjádření k petici občanů obce Želešice „Petice za zachování stávající podoby nivy řeky Bobravy jako významného krajinného prvku v k.ú. Želešice“ (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Provedení biologického průzkumu (PDF 8.18 MB)

Aktualizace 05/2020

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Průvodní zpráva (PDF 1.03 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Souhrnná technická zpráva (PDF 661.76 kB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Hydrotechnické výpočty (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Celková situace (PDF 0.98 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Koordinační situace (PDF 1 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Katastrální situace (PDF 0.92 MB)

Stavební povolení

ikonaStavební povolení Vodní prvky Bobrava 2020 (PDF 5.49 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"

Želešice – ul. Sportovní, Úprava místní komunikace