Blog starostky


Jak je to projednáváním nového územního plánu obce?

Milí spoluobčané,  

stále častěji se mě občané i ostatní vlastníci pozemků v k. ú. Želešice ptají na nový územní plán, jaký bude další postup, jeho změny, projednání, schválení. Věřili jsme, že v tomto okamžiku už budeme dále, ale vzhledem k okolnostem, které nás v letošním roce provázejí, došlo ke zdržení i v záležitosti územního plánu. To mě vede k tomu, abych základní informace, které mám nyní k dispozici poskytla i vám.

Bylo ukončeno projednání návrhu územního plánu Želešice, dle ustanovení § 50 stavebního zákona, v rámci, něhož jste mohli uplatnit vaše připomínky. Projednání upraveného návrhu územního plánu Želešice, dle ustanovení § 52 stavebního zákona dosud zahájeno nebylo. 

Nyní se nacházíme ve fázi procesu, kdy Pořizovatel územního plánu předal Zpracovateli pokyny k úpravě návrhu územního plánu Želešice a tyto úpravy jsou nyní zpracovávány. Je předpoklad, že po zapracování těchto pokynů dojde k vyhlášení veřejného projednání návrhu tohoto územního plánu dle ust. § 52 stavebního zákona. Toto s největší pravděpodobností s ohledem na současnou krizovou situaci a probíhající nouzový stav v Češko republice proběhne v lednu roku 2021.

V rámci tohoto projednání můžete opět uplatnit námitky, které nebyly dosud zohledněny. V nich musí být uveden váš požadavek, odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.

O veřejném projednání budete informováni formou veřejné vyhlášky, která bude zveřejněna na úřední desce (fyzické i elektronické) Obecního úřadu Želešice 30 dnů před samotným projednáním. Zde bude současně vystaven i upravený návrh územního plánu Želešice, po společném projednání. Tento bude v tištěné podobě po dobu veřejného projednání k nahlédnutí také na obecním úřadě Želešice. Určitě se budeme snažit o projednání územního plánu informovat i všemi dalšími komunikačními nástroji, které má obec k dispozici - aktuality na webu, hlášení obecního úřadu, nebo na stránce věnované Územnímu plánu na webu.

Prosím tedy, pokud se vás veřejné projednání územního plánu dotýká, sledujte v první řadě úřední desky Obecního úřadu Želešice. Potom by vám nemělo nic podstatného uniknout. A případné podání námitky k návrhu územního plánu Želešice, v termínu uvedeném na úřední desce Obecního úřadu Želešice.