Blog starostky


Přechodné úpravy provozu v obci

Vážení spoluobčané,

dne 23.7. byla na stránkách obce zveřejněna veřejnou vyhláškou informace o „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“, která stanovuje úpravu provozu z důvodu realizace rekonstrukce průtahu – vybudování dešťové kanalizace. Předpokládaný termín přechodné úpravy provozu je stanoven od 16.8.2021 do 20.12.2021 a povoluje úplnou uzavírku ul. 24. dubna v úseku od mostu přes Bobravu až ke křižovatce ul. 24. dubna, Sadová a 1. máje. V tomto úseku bude povolen vjezd pouze zásobování a občanům a firmám, kteří zde mají trvalé bydliště, či sídlo. Protože se jedná o opatření, které na několik měsíců ovlivní a zasáhne do života obce pokládám za zcela nezbytné vám poskytnout podrobnější informace.

Především přesný termín zahájení nastane 23.8. 2021 a týká se osazení dopravního značení na katastrálním území Želešice, Modřice, Hajany a Ořechov.

Obousměrná autobusová doprava bude vedena objízdnou trasou po místní komunikaci ul. Polní, Družstevní a 1. máje.

Zastávky Želešice na kopci a Želešice hostinec zůstanou zachovány. Zastávka Želešice u Sulzrů bude dočasně zrušena pro oba směry.

Na ulici Polní bude na základě požadavku společnosti KORDIS JMK umožněn průjezd pouze linkovým autobusům a těm, kteří zde mají trvalý pobyt. Budou zde umístěny dopravní značky „zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou MIMO BUS, DOPRAVNÍ OBSLUHU A VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY.

Objízdná trasa pro veškerou další dopravu je stanovena přes obce Rajhrad-Syrovice-Ořechov-Hajany.

Omezení nejvíce zasáhne řidiče z ulice Petra Bezruče, Školní a 24. dubna od konce obce od Hajan po most přes řeku. Vzhledem k délce objížďky hledám pro místní občany příhodnou variantu.     Vstoupila jsem v jednání s firmou Kámen Zbraslav, a.s. a jsme předběžně domluveni, že nám umožní průjezd přes lom, po komunikaci v jejich majetku dále na ulici Sportovní, pokračovat po ul. Sadová a zpět na 24. dubna. Podmínkou pro bezpečný průjezd osobních automobilů je vybudování 2-3 provizorních výhyben a to v úseku od lomu ke starému splavu. Průjezd celou touto trasou si vyžádá zvýšenou opatrnost řidičů a přizpůsobení rychlosti, neboť celá trasa není plně uzpůsobena obousměrnému provozu. Navíc ji bude možné využívat pouze v době provozu lomu, a to od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 22:00 hod.

Další uvažovanou trasou, která by si vyžádala větší úpravy, tak aby byla vhodná pro místní řidiče je cesta plynule navazující na ulici Družstevní vedoucí kolem Farmy Pod Mohylou s výjezdem na komunikaci Úřadu pro zastupování státu, odtud by se pokračovalo  dolů do obce ke škole. Tuto objížďku pokud se nám podaří ji připravit do provozuschopného stavu by mohli využívat také rodiče, kteří vozí své děti do školy, nezvolí-li variantu jít pěšky.

Pokud nastanou v průběhu srpna nové skutečnosti, obratem Vás budu informovat.

S přáním pěkných dnů Magda Kvardová, starostka 

EDIT (5.8.) Uzavřený úsek na ulici 24. dubna neznamená uzavírku pro chodce, ti budou procházet běžně po chodníku, samozřejmě za zvýšené opatrnosti, protože zde budou probíhat stavební práce.

EDIT (6.8) ikona Plán dopravního značení v obci a plán značení objízdné trasy (PDF 2.12 MB)