Blog starostky


Vyšel Zpravodaj č.2/2021

Vážení spoluobčané,

přichází, věřme že krásné, ale především konečně klidné letní obdobní a  na jeho začátku vám přinášíme i druhý letošní obecní zpravodaj. Letošní jaro bylo prý jedno z nejchladnějších za posledních 80 let. Možná jsme více protopili, ale na druhou stranu jsme si užili krásně rozkvetlých stromů, oproti jiným rokům, kdy vše kvetlo současně a velmi krátce, kvetly letos některé keře nepřetržitě téměř celý měsíc. A ti, co dodržují tradici, polibek pod rozkvetlou třešní, neměli problém najít si na 1. máje svůj kvetoucí strom. Teď už jde jen o to, aby bylo dost vláhy, a aby to co nám vykvetlo, a co jsme zaseli a zasadili, nezvadlo a neuschlo.

A nyní k tomu, co se v obci děje a co se v nejbližší době bude dít?

Probíhající projekty: tak jak jsem vás informovala v prvním vydání letošního zpravodaje, za nejrozsáhlejší a zároveň s největším dopadem do života občanů považuji probíhají práce na stavbě dešťové kanalizace. Úsek v horní části u bytovek směrem k Mevě je již hotový. Nyní probíhají práce v komunikaci směrem k Berušce.
Tyto práce jsou podstatně náročnější a významně zasahují do silnice. Komunikaci je možné používat za omezujících opatření, která způsobují problémy v dopravě, hlavně v době dopravní špičky. Pokud budou práce probíhat podle harmonogramu semafory v tomto úseku by měly zmizet ještě do konce měsíce června. Moc děkuji za vaši trpělivost a toleranci.
Současně s dešťovou kanalizací se začaly budovat nové chodníky. Nyní už je prakticky hotový nový chodník od horní autobusové zastávky směrem k Modřicím, kde navazuje na stávající asfaltový chodník. Jakmile budou dokončeny práce na dešťové kanalizaci, bude pokračovat budování nových chodníků od křižovatky do ulice Šlechtitelské kolem zahradnictví směrem k Victorii. Zároveň probíhají stavební práce na druhé straně obce směrem na Hajany, kde prodloužení dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a vybudování chodníků také vyžaduje dopravní omezení. Díky příznivému počasí probíhají práce rychle a vše by mělo být hotovo do konce srpna.
Další práce, které probíhají jsou opravy místních komunikací na ulici Polní, Sportovní a v chatové oblasti V Jámě. Tímto obec zajistí další metry a kilometry nových, zpevněných a opravených silnic.
Dlouho nás trápil vývoj rekonstrukce průtahu na straně SÚS JMK. Jak víte z minulých příspěvků, rozhodla se obec, z  důvodu pro ni nepřijatelných fi nančních podmínek vzešlých z  výběrového řízení SÚS JMK, realizovat svoje části staveb sama a tyto stavby již v maximálním možném tempu probíhají. A dovolím si zopakovat, že tímto krokem obec ušetřila zhruba devět milionů korun. Na straně správce komunikace se přes naše časté dotazy a intervence dlouho nedělo nic. Dne 14. června bylo konečně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele průtahu a nezbývá než věřit, že proběhne hladce a práce na rekonstrukci vozovky budou, pokud možno, navazovat na již probíhající práce organizované obcí.
V měsíci červenci zahájíme práce na rekonstrukci části vodovodu v délce zhruba 80 metrů na ulici Školní. Již jsme získali i stavební povolení na rekonstrukci posledního „havarijního“ úseku vodovodu na ulici Družstevní. Zda zahájíme rekonstrukci ještě letos je zatím nezodpovězenou otázkou. Je třeba vše koordinovat s ostatními stavbami a akcemi, ale blížíme se k okamžiku, kdy budeme mít vodovod v plánovaném rozsahu zrekonstruovaný a snad na dlouhou dobu se obec zbaví jednoho velkého problému.
Daří se nám řešit problém s podmáčenými pozemky na ulici Polní. V posledních týdnech byla provedena řada opatření, která povedou k významnému zmírnění, ale snad i vyřešení dlouhodobého problému na těchto pozemcích. Ne vše zde dokáže vyřešit obec svými prostředky, ale věřím, že provedená opatření dotčeným obyvatelům pomohou.
Máme za sebou veřejné projednání nového Územního plánu obce. To proběhlo ve čtvrtek 17. června v prostorách objektu Victoria. Původně byla ve hře o  něco dřívější online varianta a  již jsme podnikali kroky k  tomu, aby mohla proběhnout. Vzhledem k  lepšící se hygienické situaci a  uvolněným opatřením jsme s veřejným projednáním vyčkali do okamžiku, kdy bude možné umožnit
občanům, jejichž připomínky nebyly do návrhu zapracovány, aby se mohli dostavit osobně a v hojném počtu a diskutovat o svých námitkách se zhotovitelem i pořizovatelem ÚP. Že to byl (snad) správný krok ukázala skutečně vysoká účast občanů a plný sál Viktorky. Nyní běží lhůta pro podání připomínek a námitek, které následně bude pořizovatel ve spolupráci s obcí a zhotovitelem vypořádávat. Následně může dojít buď k dalšímu veřejnému projednání nebo ke schválení nového ÚP obce. Věřím, že do konce roku bude mít obec Želešice nový územní plán.

Dotační žádosti: Již znám výsledky ohledně podaných žádostí o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na ulici Sportovní v délce přibližně 380 metrů. Bohužel, naší žádosti nebylo vyhověno. Stejně tomu je u žádosti na přestavbu jižního křídla objektu Viktorka pro účely obecního úřadu. Mrzí mě to, ale podáme žádosti znovu a snad uspějeme příště. Stejně dopadla i žádost na vybudování dětského hřiště na farní zahradě, což mě obzvlášť mrzí, protože hezké dětské hřiště nám v obci skutečně chybí. Žádost jsem podala obratem znovu a výsledek by měl být nyní znám již do konce června. Pokud ani nyní neuspějeme, vybuduje obec dětské hřiště v nějaké podobě za svoje finanční prostředky. Poslední podanou žádostí o dotaci byla žádost na rekonstrukci lesní cesty za
lomem, kolem říčky Bobravy směrem k Vojenské louce v délce asi 300 metrů. Zde jsme byli s naší žádostí úspěšní a rekonstrukce cesty by měla být hotova do podzimu letošního roku.

Vrací se, a doufejme že defi nitivně, i kulturní život. Na úvod prázdnin jsme připravili do Viktorky promítání fantasy pohádky pro malé a velké „Princezna zakletá v čase". V  plánu jsou i  další letní kina v  červenci a  srpnu, bližší informace se dozvíte později a obecních stránkách a na plakátech. O tom, co se bude promítat můžete rozhodnout sami v anketě na webu obce. 30. července jsme pro vás do Viktorky připravili retromuzikál „Vlak do nebe“ s písničkami Suchého, Šlitra a Ježka. Snad i touto zajímavou akcí vám uděláme radost a zpestříme letní měsíce. V září jsou v plánu Babské hody a taky Stárkovská zábava, která podobně jako loni nahradí želešické hody. Pevně věřím, že covid tyto tradiční kulturní akce snad již nepřekazí. Přeji všem krásné slunečné dny, pohodovou a klidnou dovolenou a dětem krásné a pomalu ubíhající prázdniny.

Magda Kvardová, starostka

Zpravodaj 2/2021