Projekty dokončené


Územní studie Sádky II

Název akce:

Územní studie Sádky II

Cíl: 

Cílem řešení je zpracovat územní studii s regulačními prvky, v lokalitě Sádky II, která bude podkladem při rozhodování v území. Studie stanoví koncepci uspořádání a vymezení prostorových regulativů včetně územně technických podmínek využití území. Cílem této územní
studie je vytvoření územně plánovacího podkladu pro rozhodování stavebního úřadu v řešeném území a pro územně plánovací činnost (aktualizaci územního plánu a jako podklad pro případnou změnu ÚP). Územní studie závazně vymezuje trasy dopravní a technické infrastruktury, šířku veřejného prostranství, charakter přípustné zástavby a stavební čáry a zahrnuje doporučení ze studie "Želešice - Myšák, Sádky, studie systému odvádění povrchových vod" (GEOtest Brno,
V.2017)

Zhotovitel studie:

Ing. Arch. Stanislav Svoboda, ateliér Svoboda projekce, Letovice

Celková cena studie:  
Termín zpracování: 

05/2017

Aktuální stav:
Dokumenty:

 doprava (PDF 11.35 MB)

energie (PDF 9.89 MB)

etapizace (PDF 9.52 MB)

hlavnivykres (PDF 15.49 MB)

koordvykres (PDF 15.55 MB)

majetkove (PDF 8.41 MB)

parcelace (PDF 6.63 MB)

sirsivztahy (PDF 7.59 MB)

textová zpráva (PDF 2.55 MB)

voda (PDF 9.91 MB)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.