Projekty dokončené


Založení krajinné zeleně v k. ú. Želešice

VětrolamNázev:

Založení krajinné zeleně v k. ú. Želešice

Charakter projektu:

Výsadba dřevin

Základní informace: 

Záměrem je realizace výsadby zeleně v rámci intenzivně obhospodařovaných pozemků jižně až jihozápadně od zastavěného území obce Želešice nad Želešickým hájkem. Celková plocha výsadeb je 7,8631 ha.

Výsadby jsou rozděleny do tří segmentů. Nejdelší segment začíná nedaleko lesa Hvozdec (Želešický hájek) a podél katastrální hranice směřuje k jihozápadu, až ke katastrální hranici mezi Želešicemi a Syrovicemi. Celková délka tohoto segmentu je cca 2,4 km. Pás je zhruba 800 m od konce přerušen tělesem staré německé dálnice. Druhý segment dlouhý zhruba 490 m začíná u německé dálnice a od ní pokračuje
směrem k severozápadu (k Hajanům). Třetí segment o délce zhruba 300 leží severozápadně od druhého, uprostřed bloku
orné půdy (cca 200 m jižně od Šustáčkovy zmoly).

Investor: 

Obec Želešice

Aktuální stav:

Byla dokončena 1. etapa projektu  - provedení veškerých výsadeb, úprav zeleně a probíhá 2. etapa projektu - následná rozvojová péče, která bude ukončena k 31.10.2022

Zhotovitel projektové dokumentace:

VZD Invest, s.r.o.

Cena projektové dokumetace:  199.000,- Kć bez DPH /  240. 790,- Kč s DPH

Zhotovitel díla:

Kavyl, spol. s r.o.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálním a investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

Celková cena projektu: 9.543.918,- Kč bez DPH / 11.548.140,- Kč s DPH

Výše poskytnuté dotace: 9.061.837,- Kč s DPH

Vlastní zdroje obce: 2.486.303,- Kč

Dokumenty:

ikona Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu (PDF 5.48 MB)

ikona Projektová dokumentace - průvodní zpráva (PDF 132.59 kB)

ikona Projektová dokumentace - technická zpráva (PDF 292.67 kB)

ikona Projektová dokumentace - situace širších vztahů (PDF 775.9 kB)

Související výběrová řízení:

Dokumenty zveřejněné v rámci výběrového řízení (odkaz na profil zadavatele)

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Hřbitov obnovaNázev stavby:

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Cíl: 

Primárním cílem úprav kulturních prvků je zrestaurovat a zachovat kamenný kříž u hlavního vstupu na hřbitov. Kříž včetně podstavce bude třeba zrenovovat a v návaznosti na tuto opravu se vytvoří i zpevněná plocha před nástupem hlavní bránou na hřbitov. V rámci úprav se provede výměna poškozeného zhlaví historické části zdi. Zrealizují se povrchové opravy části zdi s výklenky a na hřbitově se mlatové chodníky nahradí novými z žulových odseků. Realizace je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 – Zrestaurování kamenného kříže
SO 02 – Povrchová úprava části hřbitovní zdi
SO 03 – Oprava zhlaví hřbitovních zdí
SO 04 – Vybudování chodníků

 

 

Zhotovitel studie: ArchSta servis, Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno

Termín zpracování:  02 - 03/2017

Aktuální stav:

Projekt byl dokončen

Dokumenty:

ikona Technická zpráva (PDF 8.51 MB)

ikona Situace- stávající stav (PDF 493.97 kB)

ikona Situace - nový stav (PDF 489.72 kB)

Související výběrová řízení: 

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Územní studie Sádky II

Sádky IINázev akce:

Územní studie Sádky II

Cíl: 

Cílem řešení je zpracovat územní studii s regulačními prvky, v lokalitě Sádky II, která bude podkladem při rozhodování v území. Studie stanoví koncepci uspořádání a vymezení prostorových regulativů včetně územně technických podmínek využití území. Cílem této územní
studie je vytvoření územně plánovacího podkladu pro rozhodování stavebního úřadu v řešeném území a pro územně plánovací činnost (aktualizaci územního plánu a jako podklad pro případnou změnu ÚP). Územní studie závazně vymezuje trasy dopravní a technické infrastruktury, šířku veřejného prostranství, charakter přípustné zástavby a stavební čáry a zahrnuje doporučení ze studie "Želešice - Myšák, Sádky, studie systému odvádění povrchových vod" (GEOtest Brno,
V.2017)

Zhotovitel studie:

Ing. Arch. Stanislav Svoboda, ateliér Svoboda projekce, Letovice

Celková cena studie:  
Termín zpracování: 

05/2017

Aktuální stav:
Dokumenty:

 doprava (PDF 11.35 MB)

energie (PDF 9.89 MB)

etapizace (PDF 9.52 MB)

hlavnivykres (PDF 15.49 MB)

koordvykres (PDF 15.55 MB)

majetkove (PDF 8.41 MB)

parcelace (PDF 6.63 MB)

sirsivztahy (PDF 7.59 MB)

textová zpráva (PDF 2.55 MB)

voda (PDF 9.91 MB)

Související výběrová řízení:

Výstavba dešťové kanalizace a parkovacích stání, oprava chodníků

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

Základní informace :

Stavba je součástí rekonstrukce části komunikačního prostoru ulice 24.dubna od mostu přes Bobravu směrem na Hajany. Rekonstrukce této části byla zahájena opravou povrchu a vybudování obrub silnice II/152. Dalšími částmi, které budou rekonstruovány, je výstavba dešťové kanalizace, parkovacího pruhu a oprava chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava havarijního stavu vodovodu a přeložka NN. Z důvodu časové etapizace, z legislativních a technických možností zamýšlené realizace, bylo nutno rozdělit rekonstrukci komunikačního prostoru a samotné výběrové řízení na několik částí. Tímto rozdělením došlo k výrazné úspoře obecních finančních prostředků. Rekonstrukce je rozdělena na následující samostatné stavby:

·         Rekonstrukce povrchu silnice II/152 – investor SUS Jmk – náklady na rekonstrukci hradí SÚS Jmk

·         Přeložka NN vedení – investor E.ON distribuce – nejedná se o vyvolanou přeložku, ale o opravu a veškeré náklady hradí E.ON.

·         Výstavba dešťové kanalizace a výstavba parkovacího pruhu a oprava chodníků – investice obce – hradí Obec Želešice

·         Oprava havarijního stavu vodovodního řadu – investice obce – hradí Obec Želešice

·         Rekonstrukce veřejného osvětlení – investice obce – hradí Obec Želešice

Předmětem této stavby je zrušení stávajícího příkopu a odvedení dešťových vod z přilehlé silnice II/152 a navazující zástavby. Zrušením silničního příkopu vznikne prostor pro vybudování nového podélného parkovacího pásu a budou opraveny přilehlé chodníky a vjezdy. 

V současné době probíhá výstavba dešťové kanalizace v celkové délce 380m. Dešťová kanalizace se skládá ze dvou stok, D1 a D2. Materiál pro potrubí je používán PP DN 300 a DN 400, SN 10 spojovaný v hrdlech těsnícími kroužky. Kanalizační šachty a dešťové vpusti jsou prefabrikované, mimo napojovací šachty Š1, Š11 a lapače splavenin v místech ukončení stok, které budou provedeny monoliticky na místě. Součástí je vybudování 7ks uličních vpustí a oprava povrchu komunikace dotčené výstavbou.

Po dokončení kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky kabelů NN bude proveden nový parkovací pás v souběhu se silnicí II/152 po její pravé straně. Prostor parkovacího pásu bude široký 2,25m a bude proveden z betonové dlažby tl.80mm uložené do lože z kamenné drtě. Jako podklad bude provedena vrstva štěrkodrtě a vrstva KSC. Po obou stranách vozovky budou následně obnoveny a dobudovány chodníky z betonové dlažby tl.60mm osazené do kamenné drtě.

Celkem bude provedeno cca 880m2 chodníků a 732m2 parkovacích ploch a vjezdů.

Zhotovitel stavby:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 43

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  4.448.613,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 12/2016 ukončení 03/2017

Aktuální stav:

Práce na kanalizaci mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN a VO. Ke konci roku je položena část stoky D1 po pravé straně v části u mostu přes Bobravu. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E-ON a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

Výstavba dešťové kanalizace:

ikona C.1 Situace širších vztahů (PDF 395.85 kB)

ikona C.2 Celková situace stavby (PDF 823.27 kB)

Výstavba parkovacího pruhu a oprava a dostavba chodníků:

ikona C13 SO111 02 situace_2014 06 30 (PDF 1.34 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24.dubna - Úsek 1 u školy II

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

 

Oprava havarijního stavu vodovodu - I. etapa

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu

Základní informace :

Tímto projektem obec konečně řeší dluh minulých období. Vzhledem k nutnosti opravy havarijního stavu vodovodní sítě v Želešicích, bylo rozhodnuto o zahájení postupné opravy vodovodní sítě v obci v rozsahu cca 4km.

Předmětem stavby je oprava havarijního stavu vodovodního řadu v úseku od mostu přes Bobravu k Základní a Mateřské škole Želešice (ZŠ a MŠ).  V rámci této stavby bude provedena výměna hlavního řadu po obou stranách silnice II/152 vč.přípojek, v celkové délce 527m. Součástí je výměna všech šoupátek v uzlech a odbočkách, výměna koncového hydrantu a vybudování dvou nových hydrantů pro možnost vypouštění a napouštění potrubí. Přilehlé nemovitosti budou provizorně po dobu výstavby napojeny na provizorní náhradní zásobovací potrubí. Po dokončení hlavního řadu, jeho odtlakování, provedení desinfekce a vyhodnocení kontrolních odběru vzorků, budou provedeny nové navrtávky a výměna potrubí a kulového ventilu vodoměrné sestavy všech domovních přípojek.

Zhotovitel stavby:

Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  1.395.756,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení : 12/2016

Aktuální stav:

Práce na vodovodu jsou ukončeny. Nemovitosti jsou přepojeny a vodovod převzal provozovatel - Brněnské vodárny a kanalizace - do provozování.

Dokumenty:

ikona Záměr opravy havarijního stavu vodovodního řadu (PDF 3.38 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva - oprava havrijního stavu vodovodního řadu ul. 24.dubna

Společenský sál Victoria

VictoriaNázev stavby: 

Víceúčelový sál Viktoria Želešice

Základní informace : 

Zpracování studie využití objektu Viktoria. Architektonická studie zahrnuje návrh víceúčelového sálu se salónky a zázemím v suterénu stávajícího objektu Viktoria v Želešicích, využívané jako penzion s restaurací. Objekt Viktoria je od roku 1988 zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek. Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím, s polozapuštěným suterénem, nepravidelného půdorysného tvaru. V jižní části navazuje jednopodlažní přístavba.

Vnitřní prostory:

Dispozice suterénních prostor je navržena tak, aby bylo možné je využívat ke společenským akcím typu hody, jarmarky; k divadelním a hudebním vystoupením, soukromým večírkům, případně školením. Vstup do těchto prostor je navržen přes hlavní vstup do objektu ze severovýchodu po schodišti. Zde je možné vstoupit do jižní části suterénu - hlavního sálu, ve kterém je díky jeho velikosti možné umístit ve východní části dřevěné pódium a zbývající části prostoru využívat jako hlediště, případně prostor pro posezení se stoly. Celý sál je vzdušný díky větší světlé výšce. Tento sál je také přímo přístupný ze dvora, dvěma posuvnými dvoukřídlými dveřmi a je možné ho přímo propojit posuvnými dveřmi s prostorem restaurace. Ze šatny je možné vstoupit dále do severní části suterénu, kde je v klenutých na sebe navazujících prostorách navrženo posezení. Mezi severními salónky a jižním sálem se nachází střední trakt, do kterého bude soustředěno hygienické zázemí a skrze který budou oba prostory opticky propojeny, ale současně prostory bude možné uzavřít a využívat samostatně. V jihovýchodní části přístupné ze dvora samostatným vstupem jsou navrženy skladovací prostory a zázemí při účinkující. Celková navržená kapacita salónků je 68 osob a v hlavním sále 80-120, podle způsobu využití (viz schéma možného využití sálu).

Venkovní úpravy: 

Dvorní část je využívána v současnosti k parkování několika osobních automobilů a sezónnímu posezení na zpevněné ploše z betonové dlažby před vstupem do restaurace. Navrhované úpravy zahrnují odstranění stávající betonové dlažby v plném rozsahu, odstranění vzrostlého smrku v jižní části dvora, i ostatních vegetačních prvků (kromě zeleně porůstající dělící zídku mezi sousedním pozemky při východní hranici). Prostor dvora má být chápán jako sjednocená funkční plocha pro společenské využití s upřednostněním ploch pro pohyb osob před plochami pro automobily. Je navrženo celkem 10 parkovacích stání, z toho 1 bezbariérové, s příjezdovou komunikací. Hranice pozemku při východní a jižní části bude doplněna zelení, stejně tak část plochy v okolí jednopodlažní jižní přístavby. Materiál zpevněných ploch je navržen v kombinaci ze žulových kostek a odseků. V jižní a východní části je navržena plocha pro montované pódium, hlavní šikmou plochu je možné stupňovitě rozčlenit.

Studie zahrnuje několik variant, z nichž bude následně v rámci projektové dokumentace rozpracovaná nejvíce vyhovující a proveditelná. Výsledné řešení vnitřních i venkovních úprav bude určeno v dalším stupni PD.

Zhotovitel studie: 

Ing. arch. Žaneta Flekrová, Tovární 167, 561 69 Králíky

Celková cena studie:  20.000,- Kč bez DPH.

Termín zpracování:  09 až 12/2016

Aktuální stav:

Nyní probíhá diskuse o vhodnosti jednotlivých návrhů. S jednotlivými návrhy budou seznámeni občané prostřednictvím webu obce a veřejné prezentace projektů. Studie bude sloužit jako podklad pro zadání zpracování jednostupňové projektové dokumentace vč.zajištění nutných správních povolení nutných pro realizaci zamýšlených úprav.

Dokumenty:

ikona Victoria Želešice_studie_02_pudorys_01_2017 (PDF 141.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_03_schema vyuziti hlavniho salu_01_2017 (PDF 80.03 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_04_rezopohled_01_2017 (PDF 87.29 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_07_schema venkovni upravy var. F_01_2017 (PDF 78.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_08_schema venkovni upravy var. G_01_2017 (PDF 76.36 kB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Victoria - víceúčelový sál

Úprava vstupu do ZŠ Želešice

Název:

Úprava vstupu do ZŠ Želešice

Základní informace: 

Cílem projektu je změnit umístění hlavního vchodu do araálu ZŠ a MŠ Želešice z frekventované ulice 24. dubna na ulici Školní, kde bude vstup situován proti hlavnímu  vchodu do budovy ZŠ. Záměr sleduje především zvýšení bezpečnosti příchodu a odchodu dětí ze školy.  

Zhotovitel projektové dokumentace:

VS Ingline spol. s r.o.

ikona Úprava vstupu do ZŠ Želešice - situace (PDF 2.25 MB)

Ostatní dokumenty:

Projekt byl inicializován na základě Petice za výstavbu bezpečnostního oplocení chodníku před ZŠ a MŠ Želešice, p.o z října 2019

ikona Petice za výstavbu bezpečnostního oplocení chodníku před ZŠ a MŠ Želešice, p.o (PDF 906.77 kB)

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna – rekonstrukce veřejného osvětlení

Základní informace :

V současné době je převážná část veřejného osvětlení v obci řešena tak, že jednotlivá svítidla jsou osazena na sloupech nadzemního vedení NN.Vzhledem k záměru rekonstrukce kanalizace a výstavby parkovacího pruhu v souběhu s komunikací II/152 v úseku od mostu přes Bobravu k ZŠ a MŠ, obec přesvědčila majitele sítí NN (E.ON Distribuce) o nutnosti rekonstrukce vedení NN, a to uložením kabelů do země. Z tohoto řešení vyplynula potřeba vybudovat nové, na vedení NN nezávislé, veřejné osvětlení.

Předmětem této stavby je tedy stavební úprava, která spočívá v demontáži stávajících svítidel vč.zrušení kabelového vzdušného vedení. Bude provedena pokládka nového kabelového vedení 0,4kV CYKY 4x16mm2 v chráničce DN75, které bude vytaženo z rozvaděče umístěného u křižovatky ulic 24.dubna x P.Bezruče. Celkem 14ks sloupů veřejného osvětlení bude umístěno 1,5 až 2m od hranice komunikace s rozestupy cca 30 až 37m a budou osazeny výbojkovými svítidly 1x70W. 

Zhotovitel stavby:

Robert Štrbík, Cvrčovice 185, 691 23 Pohořelice

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  883.503,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení: 03/2017

Aktuální stav:

Práce na veřejném osvětlení mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN. Ke konci roku je provedeno uložení kabelů do země vč.zemnícího pásku. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E.ON Distribuce a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

ikona 2.1 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 134.43 kB)

ikona 2.2 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 152.43 kB)

ikona 2.3 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 142.77 kB)

ikona 2.4 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 144.09 kB)

ikona 9.1 Želešice, 24.dubna, VO - Řezy trasou - kabely VO (PDF 167.85 kB)

ikona 12.2 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 52.78 kB)

ikona 12.3 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 62.31 kB)

ikona 14. Želešice, 24.dubna, Příčné řezy u sloupů s VP (PDF 67.05 kB)

Související výběrová řízení:

Želešice, ul. 24. dubna –rekonstrukce veřejného osvětlení