Velikost textu:

Projekty dokončené

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Hřbitov obnovaNázev stavby:

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Cíl: 

Primárním cílem úprav kulturních prvků je zrestaurovat a zachovat kamenný kříž u hlavního vstupu na hřbitov. Kříž včetně podstavce bude třeba zrenovovat a v návaznosti na tuto opravu se vytvoří i zpevněná plocha před nástupem hlavní bránou na hřbitov. V rámci úprav se provede výměna poškozeného zhlaví historické části zdi. Zrealizují se povrchové opravy části zdi s výklenky a na hřbitově se mlatové chodníky nahradí novými z žulových odseků. Realizace je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 – Zrestaurování kamenného kříže
SO 02 – Povrchová úprava části hřbitovní zdi
SO 03 – Oprava zhlaví hřbitovních zdí
SO 04 – Vybudování chodníků

 

 

Zhotovitel studie: ArchSta servis, Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno

Celková cena studie:  

Termín zpracování:  02 - 03/2017

Aktuální stav:

 

Dokumenty:

ikona Technická zpráva (PDF 8.51 MB)

ikona Situace- stávající stav (PDF 493.97 kB)

ikona Situace - nový stav (PDF 489.72 kB)

 
Související výběrová řízení: 
 

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Výstavba dešťové kanalizace a parkovacích stání, oprava chodníků

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

Základní informace :

Stavba je součástí rekonstrukce části komunikačního prostoru ulice 24.dubna od mostu přes Bobravu směrem na Hajany. Rekonstrukce této části byla zahájena opravou povrchu a vybudování obrub silnice II/152. Dalšími částmi, které budou rekonstruovány, je výstavba dešťové kanalizace, parkovacího pruhu a oprava chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava havarijního stavu vodovodu a přeložka NN. Z důvodu časové etapizace, z legislativních a technických možností zamýšlené realizace, bylo nutno rozdělit rekonstrukci komunikačního prostoru a samotné výběrové řízení na několik částí. Tímto rozdělením došlo k výrazné úspoře obecních finančních prostředků. Rekonstrukce je rozdělena na následující samostatné stavby:

·         Rekonstrukce povrchu silnice II/152 – investor SUS Jmk – náklady na rekonstrukci hradí SÚS Jmk

·         Přeložka NN vedení – investor E.ON distribuce – nejedná se o vyvolanou přeložku, ale o opravu a veškeré náklady hradí E.ON.

·         Výstavba dešťové kanalizace a výstavba parkovacího pruhu a oprava chodníků – investice obce – hradí Obec Želešice

·         Oprava havarijního stavu vodovodního řadu – investice obce – hradí Obec Želešice

·         Rekonstrukce veřejného osvětlení – investice obce – hradí Obec Želešice

Předmětem této stavby je zrušení stávajícího příkopu a odvedení dešťových vod z přilehlé silnice II/152 a navazující zástavby. Zrušením silničního příkopu vznikne prostor pro vybudování nového podélného parkovacího pásu a budou opraveny přilehlé chodníky a vjezdy. 

V současné době probíhá výstavba dešťové kanalizace v celkové délce 380m. Dešťová kanalizace se skládá ze dvou stok, D1 a D2. Materiál pro potrubí je používán PP DN 300 a DN 400, SN 10 spojovaný v hrdlech těsnícími kroužky. Kanalizační šachty a dešťové vpusti jsou prefabrikované, mimo napojovací šachty Š1, Š11 a lapače splavenin v místech ukončení stok, které budou provedeny monoliticky na místě. Součástí je vybudování 7ks uličních vpustí a oprava povrchu komunikace dotčené výstavbou.

Po dokončení kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky kabelů NN bude proveden nový parkovací pás v souběhu se silnicí II/152 po její pravé straně. Prostor parkovacího pásu bude široký 2,25m a bude proveden z betonové dlažby tl.80mm uložené do lože z kamenné drtě. Jako podklad bude provedena vrstva štěrkodrtě a vrstva KSC. Po obou stranách vozovky budou následně obnoveny a dobudovány chodníky z betonové dlažby tl.60mm osazené do kamenné drtě.

Celkem bude provedeno cca 880m2 chodníků a 732m2 parkovacích ploch a vjezdů.

Zhotovitel stavby:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 43

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  4.448.613,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 12/2016 ukončení 03/2017

Aktuální stav:

Práce na kanalizaci mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN a VO. Ke konci roku je položena část stoky D1 po pravé straně v části u mostu přes Bobravu. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E-ON a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

Výstavba dešťové kanalizace:

ikona C.1 Situace širších vztahů (PDF 395.85 kB)

ikona C.2 Celková situace stavby (PDF 823.27 kB)

Výstavba parkovacího pruhu a oprava a dostavba chodníků:

ikona C13 SO111 02 situace_2014 06 30 (PDF 1.34 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24.dubna - Úsek 1 u školy II

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

 

Oprava havarijního stavu vodovodu - I. etapa

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu

Základní informace :

Tímto projektem obec konečně řeší dluh minulých období. Vzhledem k nutnosti opravy havarijního stavu vodovodní sítě v Želešicích, bylo rozhodnuto o zahájení postupné opravy vodovodní sítě v obci v rozsahu cca 4km.

Předmětem stavby je oprava havarijního stavu vodovodního řadu v úseku od mostu přes Bobravu k Základní a Mateřské škole Želešice (ZŠ a MŠ).  V rámci této stavby bude provedena výměna hlavního řadu po obou stranách silnice II/152 vč.přípojek, v celkové délce 527m. Součástí je výměna všech šoupátek v uzlech a odbočkách, výměna koncového hydrantu a vybudování dvou nových hydrantů pro možnost vypouštění a napouštění potrubí. Přilehlé nemovitosti budou provizorně po dobu výstavby napojeny na provizorní náhradní zásobovací potrubí. Po dokončení hlavního řadu, jeho odtlakování, provedení desinfekce a vyhodnocení kontrolních odběru vzorků, budou provedeny nové navrtávky a výměna potrubí a kulového ventilu vodoměrné sestavy všech domovních přípojek.

Zhotovitel stavby:

Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  1.395.756,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení : 12/2016

Aktuální stav:

Práce na vodovodu jsou ukončeny. Nemovitosti jsou přepojeny a vodovod převzal provozovatel - Brněnské vodárny a kanalizace - do provozování.

Dokumenty:

ikona Záměr opravy havarijního stavu vodovodního řadu (PDF 3.38 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva - oprava havrijního stavu vodovodního řadu ul. 24.dubna

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna – rekonstrukce veřejného osvětlení

Základní informace :

V současné době je převážná část veřejného osvětlení v obci řešena tak, že jednotlivá svítidla jsou osazena na sloupech nadzemního vedení NN.Vzhledem k záměru rekonstrukce kanalizace a výstavby parkovacího pruhu v souběhu s komunikací II/152 v úseku od mostu přes Bobravu k ZŠ a MŠ, obec přesvědčila majitele sítí NN (E.ON Distribuce) o nutnosti rekonstrukce vedení NN, a to uložením kabelů do země. Z tohoto řešení vyplynula potřeba vybudovat nové, na vedení NN nezávislé, veřejné osvětlení.

Předmětem této stavby je tedy stavební úprava, která spočívá v demontáži stávajících svítidel vč.zrušení kabelového vzdušného vedení. Bude provedena pokládka nového kabelového vedení 0,4kV CYKY 4x16mm2 v chráničce DN75, které bude vytaženo z rozvaděče umístěného u křižovatky ulic 24.dubna x P.Bezruče. Celkem 14ks sloupů veřejného osvětlení bude umístěno 1,5 až 2m od hranice komunikace s rozestupy cca 30 až 37m a budou osazeny výbojkovými svítidly 1x70W. 

Zhotovitel stavby:

Robert Štrbík, Cvrčovice 185, 691 23 Pohořelice

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  883.503,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení: 03/2017

Aktuální stav:

Práce na veřejném osvětlení mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN. Ke konci roku je provedeno uložení kabelů do země vč.zemnícího pásku. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E.ON Distribuce a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

ikona 2.1 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 134.43 kB)

ikona 2.2 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 152.43 kB)

ikona 2.3 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 142.77 kB)

ikona 2.4 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 144.09 kB)

ikona 9.1 Želešice, 24.dubna, VO - Řezy trasou - kabely VO (PDF 167.85 kB)

ikona 12.2 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 52.78 kB)

ikona 12.3 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 62.31 kB)

ikona 14. Želešice, 24.dubna, Příčné řezy u sloupů s VP (PDF 67.05 kB)

Související výběrová řízení:

Želešice, ul. 24. dubna –rekonstrukce veřejného osvětlení

Obecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 03.04.2020 v 15:55

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu