Projekty dokončené


Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

Základní informace :

Stavba je součástí rekonstrukce části komunikačního prostoru ulice 24.dubna od mostu přes Bobravu směrem na Hajany. Rekonstrukce této části byla zahájena opravou povrchu a vybudování obrub silnice II/152. Dalšími částmi, které budou rekonstruovány, je výstavba dešťové kanalizace, parkovacího pruhu a oprava chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava havarijního stavu vodovodu a přeložka NN. Z důvodu časové etapizace, z legislativních a technických možností zamýšlené realizace, bylo nutno rozdělit rekonstrukci komunikačního prostoru a samotné výběrové řízení na několik částí. Tímto rozdělením došlo k výrazné úspoře obecních finančních prostředků. Rekonstrukce je rozdělena na následující samostatné stavby:

  • Rekonstrukce povrchu silnice II/152 – investor SUS Jmk – náklady na rekonstrukci hradí SÚS Jmk
  • Přeložka NN vedení – investor E.ON distribuce – nejedná se o vyvolanou přeložku, ale o opravu a veškeré náklady hradí E.ON.
  • Výstavba dešťové kanalizace a výstavba parkovacího pruhu a oprava chodníků – investice obce – hradí Obec Želešice
  • Oprava havarijního stavu vodovodního řadu – investice obce – hradí Obec Želešice
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení – investice obce – hradí Obec Želešice

 

Předmětem této stavby je zrušení stávajícího příkopu a odvedení dešťových vod z přilehlé silnice II/152 a navazující zástavby. Zrušením silničního příkopu vznikne prostor pro vybudování nového podélného parkovacího pásu a budou opraveny přilehlé chodníky a vjezdy. 

V současné době probíhá výstavba dešťové kanalizace v celkové délce 380m. Dešťová kanalizace se skládá ze dvou stok, D1 a D2. Materiál pro potrubí je používán PP DN 300 a DN 400, SN 10 spojovaný v hrdlech těsnícími kroužky. Kanalizační šachty a dešťové vpusti jsou prefabrikované, mimo napojovací šachty Š1, Š11 a lapače splavenin v místech ukončení stok, které budou provedeny monoliticky na místě. Součástí je vybudování 7ks uličních vpustí a oprava povrchu komunikace dotčené výstavbou.

Po dokončení kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky kabelů NN bude proveden nový parkovací pás v souběhu se silnicí II/152 po její pravé straně. Prostor parkovacího pásu bude široký 2,25m a bude proveden z betonové dlažby tl.80mm uložené do lože z kamenné drtě. Jako podklad bude provedena vrstva štěrkodrtě a vrstva KSC. Po obou stranách vozovky budou následně obnoveny a dobudovány chodníky z betonové dlažby tl.60mm osazené do kamenné drtě.

Celkem bude provedeno cca 880m2 chodníků a 732m2 parkovacích ploch a vjezdů.

Zhotovitel stavby:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 43

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  4.448.613,-Kč bez DPH.

Termín realizace: zahájení 12/2016 ukončení 03/2017

Aktuální stav:

Práce na kanalizaci mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN a VO. Ke konci roku je položena část stoky D1 po pravé straně v části u mostu přes Bobravu. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E-ON a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

Výstavba dešťové kanalizace:

ikona C.1 Situace širších vztahů (PDF 395.85 kB)

ikona C.2 Celková situace stavby (PDF 823.27 kB)

Výstavba parkovacího pruhu a oprava a dostavba chodníků:

ikona C13 SO111 02 situace_2014 06 30 (PDF 1.34 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24.dubna - Úsek 1 u školy II

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek - Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.