Projekty dokončené


Víceúčelový sál Viktoria Želešice

Název stavby: 

Víceúčelový sál Viktoria Želešice

Základní informace : 

Zpracování studie využití objektu Viktoria. Architektonická studie zahrnuje návrh víceúčelového sálu se salónky a zázemím v suterénu stávajícího objektu Viktoria v Želešicích, využívané jako penzion s restaurací. Objekt Viktoria je od roku 1988 zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek. Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím, s polozapuštěným suterénem, nepravidelného půdorysného tvaru. V jižní části navazuje jednopodlažní přístavba.

Vnitřní prostory:

Dispozice suterénních prostor je navržena tak, aby bylo možné je využívat ke společenským akcím typu hody, jarmarky; k divadelním a hudebním vystoupením, soukromým večírkům, případně školením. Vstup do těchto prostor je navržen přes hlavní vstup do objektu ze severovýchodu po schodišti. Zde je možné vstoupit do jižní části suterénu - hlavního sálu, ve kterém je díky jeho velikosti možné umístit ve východní části dřevěné pódium a zbývající části prostoru využívat jako hlediště, případně prostor pro posezení se stoly. Celý sál je vzdušný díky větší světlé výšce. Tento sál je také přímo přístupný ze dvora, dvěma posuvnými dvoukřídlými dveřmi a je možné ho přímo propojit posuvnými dveřmi s prostorem restaurace. Ze šatny je možné vstoupit dále do severní části suterénu, kde je v klenutých na sebe navazujících prostorách navrženo posezení. Mezi severními salónky a jižním sálem se nachází střední trakt, do kterého bude soustředěno hygienické zázemí a skrze který budou oba prostory opticky propojeny, ale současně prostory bude možné uzavřít a využívat samostatně. V jihovýchodní části přístupné ze dvora samostatným vstupem jsou navrženy skladovací prostory a zázemí při účinkující. Celková navržená kapacita salónků je 68 osob a v hlavním sále 80-120, podle způsobu využití (viz schéma možného využití sálu).

Venkovní úpravy: 

Dvorní část je využívána v současnosti k parkování několika osobních automobilů a sezónnímu posezení na zpevněné ploše z betonové dlažby před vstupem do restaurace. Navrhované úpravy zahrnují odstranění stávající betonové dlažby v plném rozsahu, odstranění vzrostlého smrku v jižní části dvora, i ostatních vegetačních prvků (kromě zeleně porůstající dělící zídku mezi sousedním pozemky při východní hranici). Prostor dvora má být chápán jako sjednocená funkční plocha pro společenské využití s upřednostněním ploch pro pohyb osob před plochami pro automobily. Je navrženo celkem 10 parkovacích stání, z toho 1 bezbariérové, s příjezdovou komunikací. Hranice pozemku při východní a jižní části bude doplněna zelení, stejně tak část plochy v okolí jednopodlažní jižní přístavby. Materiál zpevněných ploch je navržen v kombinaci ze žulových kostek a odseků. V jižní a východní části je navržena plocha pro montované pódium, hlavní šikmou plochu je možné stupňovitě rozčlenit.

Studie zahrnuje několik variant, z nichž bude následně v rámci projektové dokumentace rozpracovaná nejvíce vyhovující a proveditelná. Výsledné řešení vnitřních i venkovních úprav bude určeno v dalším stupni PD.

Zhotovitel studie: 

Ing. arch. Žaneta Flekrová, Tovární 167, 561 69 Králíky

Celková cena studie:  20.000,- Kč bez DPH.

Termín zpracování:  09 až 12/2016

Aktuální stav:

Nyní probíhá diskuse o vhodnosti jednotlivých návrhů. S jednotlivými návrhy budou seznámeni občané prostřednictvím webu obce a veřejné prezentace projektů. Studie bude sloužit jako podklad pro zadání zpracování jednostupňové projektové dokumentace vč.zajištění nutných správních povolení nutných pro realizaci zamýšlených úprav.

Dokumenty:

ikona Victoria Želešice_studie_02_pudorys_01_2017 (PDF 141.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_03_schema vyuziti hlavniho salu_01_2017 (PDF 80.03 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_04_rezopohled_01_2017 (PDF 87.29 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_07_schema venkovni upravy var. F_01_2017 (PDF 78.41 kB)

ikona Victoria Želešice_studie_08_schema venkovni upravy var. G_01_2017 (PDF 76.36 kB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Victoria - víceúčelový sál

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.